రాజ్య లక్ష్మి

అపుడు నేను విజయవాడ దగ్గర బ్యాంకు లో పనిచేస్తున్నాను అక్కడే ఒక రూం తీసుకుని వున్నాను. ఆ ఇంటిఓనర్, రవి మా సీనియర్ అతను ఒంగోలు బ్యాంకు లో పనిచేస్తూ ఉండేవాడు.రోజు పొద్దునే వెళ్లి నైట్ కి వచ్చే వాడు అపుడపుడు నైట్ అక్కడే ఉండేవాడు. అతని కి బార్య ఇద్దరు పిల్లలు. రవి బార్య నా కంటే రెండు లేదా మూడు ఏళ్ళుపెద్దదేమో చాల బాగుంటది. కళ్ళు తిప్పుకోలేని అందం పెద్ద పెద్ద సల్లు గుమ్మడికాయలంత గుద్దలు.

మంచి ఎత్తు ఎత్తుకు తగ్గ లావు ఆడపిచ్చి వున్నఎవడికైనా దెంగాలని పించే అందం అయితే కొలీగ్ బార్య కదా అని నా కోరికనుబలవంతముగా ఆపుకొని ఆవిడ వైపు చేసే
వాడిని కాదు ఆవిడ ఎదురైనా తలవంచుకుని వెళ్లిపోయే వాడిని రవి కి ఆవిడకు కూడా ఏమైనా బయటకావాలంటే చెప్పా మని చెప్పాను వారు సరేలే అన్నారు. నేను చేరిన పదిరోజులవరకు ఆవిడను మళ్ళీ చూడలేదు.
ఒక రోజు ఆదివారం అయిన నేను మా వూరు వెల్లకుండా అక్కడే వున్నానురవి వాళ్ళ ఇంట్లో బోజనానికి పిలిచాడు నేను వద్దని చెప్పిన వినలేదు ఆ రోజుబోజనానికి
వెళ్ళినపుడు మళ్ళీ చూసాను ఆవిడ అందాన్ని చూసి నేనుతట్టుకోలేక పోయాను ఇక ఏమైనా ఈవిడను పట్టాలనుకొన్నాను ఆవిడనవ్వుతుంటే మరీ అందముగా వున్నది. వివేక్ గారు మరీ మోహ మాటస్తు లనుకుంట అన్నదిఅదేమీ లేదండి అన్నాను. అప్పటి నుండి ఆవిడ కనపడితే నవ్వటం తర్వాత తల వంచుకోవటం చేసానుఆవిడకు నా
పై చాల మంచి అభిప్రాయం కలిగింది అపుడపుడు నాకు కాఫీపంపేది ఒక్కోసారి పిల్లలు వచ్చి టీవీ చూడటానికి రమ్మనే వారు. నేను వెళ్ళే వాడిని కాదు. ఒక సరి పిల్లలు అడుగుతుంటే ఆవిడ కూడా రండి పర్వాలేదు అన్నది. సరే నని కాసేపు చూసి వచ్చేసాను.
అక్కడి నుండి ప్రతి రోజు ఆవిడ కనిపించేది. మేము కొద్ది కొద్ది గా మాటలాడుకోవటం మొదలు పెట్టాము. నేను ఆఫీసు నుండి 6 కి వచ్చే వాడిని రాగానే స్నానం చేసి వారి ఇంటికి టీవీచూడటానికి వెళ్ళే వాడిని. కాసేపు టీవీ చూసే వాడిని, తర్వాత 7.౩౦ కి బయటకు వెళ్ళే వాడిని డిన్నర్ చేసి షుమారు 9.3౦ కి వచ్చేవాడిని. తర్వాత రూం కి వెళ్లి పడుకొనే వాడిని.
బయటకు వెళ్లి నపుడల్లా ఏమైనా కావాలా అని ఆవిడను అడగటం మొదలుపెట్టాను. సాయంత్రం రోజు కబుర్లు బాగా చెప్పు కోవటం మొదలు పెట్టాము
ఒక్కో సారి చాల ఎక్కువ సేపు కబుర్లు చెప్పుకునే వాళ్ళము. ఒక రోజు ఆవిడ మాట్లాడుతుంటే అలానే చూస్తూ వున్నాను.
అన్నట్లు చెప్పా లేదు కదా ఆవిడ పేరు రాజ్య లక్ష్మి ఏమిటి వివేక్ గారు మాట్లాడరే అంది. ఏమి లేదు ఏదో ఆలోచిస్తున్నాను రాజీ గారు అన్నాను. ఆవిడ న వైపు వింత గా చూసింది. ఏమిటండీ అల చూస్తున్నారు అన్నాను. ఏమి లేదండి నన్ను ఎవరు రాజీ అని పిలవరు అంది. బడ పెత్తన అంది అన్నాను.
అదేమీ లేదు కొత్తగా వుంది అంది. ఇంకా సేపు కబుర్లు చెప్పుకుని వచ్చేసాను. మరుసటి రోజు కొద్దిగా పని వుండి రూం లోనే వున్నాను. అయితే రాజీ చాల సార్లు వాళ్ళ గడప దగ్గర నుంచుంది నేను కొంత సేపటికిబయటకు వెళ్దామని వస్తుంటే వివేక్ గారూ ఈ రోజు రాలేదేమిటండి అన్నది. కొద్దిగా పని వున్నదని చెప్పాను.
మరు రోజు వెళ్ళాను ఆవిడ మంచి వైట్ సమ్మర్ చీర కట్టుకుని వున్నది. ఆ చీర లో ఆవిడ చాల బాగున్నది రాజీ గారు చాల బాగుందండి మీ చీరఅన్నాను. ఆవిడ నవ్వింది ఈ చీర లో మీరు చాల బాగున్నరండి అన్నాను. ఆవిడ థాంక్స్ చెప్పింది. మీరు చాల బాగుంటారు అండి అన్నాను ఆవిడ మళ్ళీ నవ్వింది.
రవి గారు చాల అదృష్ట వంతు లండి అన్నాను, ఎందుకండీ అంది. మీ లాంటి అందమైన బార్య దొరికింది గా అన్నాను.
మీరు మంచి అందమైన అమ్మాయిని చేసుకోండి అంది
చాల కష్టమండి దొరకరు అన్నాను
కోతలు కొయ్యండి అంది
అదేమీ లేదండి మీరు చాల బాగుంటారు మీరంటే నాకు చాల ఇష్టం అన్నాను
ఆవిడ మాట్లాడ లేదు
ఒక్క పూట కూడా మిమ్మల్ని చూడ కుండా వుందా లేక పోతున్నాను రాజీగారు అన్నాను
ఆవిడ కొద్దిగా కోపం గా చూసింది
కోపం వద్దండి మీ పెదాలను అడగటం లేదు కనీసం మీ పాదాలనుతకనీయండి చాలు అన్నాను
మీరు తప్పుగా ఆలోచిస్తున్నారు వివేక్ అంది
ఏమి లేదు తప్పనుకుని నా ఇష్టాన్ని చంపుకోలేను అన్నాను
ఆవిడ కోపముగా చూసింది
ఆవిడ మాట్లాడలేదు నేను మౌనముగా వున్నాను నేను కాసేపు కూర్చొనివచ్చేసాను
మరుసటి రోజు నేను ఆఫీసు నుండి రాగానే బయటకు వెళ్లి పోయాను
ఆ తర్వాత రోజు సండే వూరెల్లాను
సోమ వారం ఆఫీసు కి డైరెక్ట్ గా వెళ్లి సాయంత్రం రూం కి వచ్చాను
రూం లోనే కూర్చుంటే ఆవిడ పిలిచింది
ఏమిటి రాజీ గారు అంటూ వెళ్ళాను
మీ ఆలోచన మారలేద అన్నది
లేదండీ తప్పయితే సారీ కానీ నా మనసు నా ఇష్టం అన్నాను
కానీ మీరు నన్ను బడపెడితే ఎలా అంది నాకు మా వారంటే చాల ఇష్టం అంది
సరే కొద్దిగా ప్రేమ నాకు కూడా పంచండి అన్నాను
అదెలా సాద్యం అంది
అదేమిటి మీకు అమ్మ నాన్న రవి మీ పిల్లలు ఇష్టం కదా అలానే నన్ను కూడాఆ
లిస్టు లో చేర్చండి అన్నాను
అదెలా అంది
మీ ఇష్టం కానీ నా ప్రేమ మారదు అన్నాను
తప్పు వివేక్ వద్దండి అంది
అయ్యో మిమ్మల్ని తప్పు చేయ మానటం లేదండి మీ గురుంచి తలచుకునేఅదృష్టం ఇవ్వండి
ఒకటి మాత్రం నిజం నాకంటే ఎక్కువగా మిమ్మల్ని ఎవరు ప్రేమించ లేరుఅన్నాను
సారీ వివేక్ గారు అంది
సరే నండి అని నేను వచ్చేసాను
అక్కడి నుండి నేను మూడు రోజులు వెల్ల లేదు
మోడో రోజు పిలిచి రావటం లేదని అడిగింది
వస్తే మిమ్మల్నే చూడాలని పిస్తుంది అందుకే రాలేదన్నాను
మీరు మార రా అంది
ఈ జన్మకి ఇంతే అని వచ్చేసాను
తర్వాత నాలుగైదు రోజులు వాళ్ళ ఇంటికి వెల్ల లేదు ఆవిడా నన్ను పిలవలేదు
ఒక రోజు ఆవిడ ఎదురైతే నేను తల వంచుకుని వెళ్లి పోయాను ఆవిడ బయటినుండి
వచ్చిన తర్వాత నన్ను పిలిచింది
నేను వెళ్లి చెప్పండి అన్నాను
ఏమిటి చిక్కి పోయారు అన్నాను నేను కావాలనే కొద్దిగా చిక్కాను
ఏమి లేదండి అన్నాను
మీ అభిప్రాయం మార్చుకున్నార అంది
లేదండి మీరు నాకు కావాలి అన్నాను
ఆలోచించండి వివేక్ తప్పు గదా అంది
మనకు ఇష్టమైతే ఏది తప్పు కాదు అన్నాను
ఈ రోజు ఇక్కడ భోజనం చేయండి అంది
వద్దండి అన్నాను
కాదు చేయ వలిసిందే అని పట్టు పట్టింది
నన్ను మీ ఒడిలో పడుకోనిస్తే చేస్తా నన్నాను
అభిప్రాయం మార్చుకోవా అంది
లేదండి అన్నాను
సరే భోజనం చేసిన తర్వాత నా ఒడిలో పడుకున్డురు గాని లే
నాకు ఒక్క సారి ఆనందము వేసి థాంక్స్ రాజీ అన్నాను
ఆ రోజు రవి రావటం లేదట
పిల్లలు తో పాటు భోజనం చేసాము
తను సోఫా లో కూర్చుంటే నేను తన వొళ్ళో తల పెట్టుకుని
ముద్దు మనకు ఇష్టమైతే ఇష్టమైతే ఇష్టమైతే పెట్టుకున్నాను
టీవీ చూస్తూ పడుకున్నాను
తన అందాన్ని పొగుడు తున్నాను
నిదానముగా నా చేతిని తన నడుము పై వేసి రుద్దాను తను మాట్లాడ లేదుతల తన
పొట్ట వైపుకి తిప్పి పడుకున్నాను కొద్దిగా తన చీర తప్పించి పొట్ట
పైముద్దు పెట్టుకున్నాను
వివేక్ వద్దు అంది పర్వాలేదు రాజీ ముద్దే గదా అన్నాను
తను మాట్లాడ లేదు నేను తన పొట్ట పై మరో ముద్దు తర్వాత మరో ముద్దుపెట్టాను
తర్వాత నా తలను కొద్దిగా జరిపి స్లో గా సల్ల దగ్గరకు చేరాను
ఆమె సల్ల పై చిన్న ముద్దు పెట్టాను చాల వెచ్చగా వున్నాయి
తప్పు వివేక్ అంది
మన ఇద్దరికీ ఇష్టమైతే తప్పేముంది రాజీ అన్నాను
ఏమో బాగుండదు వివేక్ అంది
పరవాలేదు అని చెప్పి నా తలను తన సల్ల పైకి నెట్టాను
మెత్తని దిండుల వెచ్చగా వుంది
నాలో కోరిక జడలు విప్పింది
తను కూడా ఏమి మాట్లాడ లేదు
జాకెట్ పై నుండే తన సళ్ళు నకుడు మొదలు పెట్టాను
తను ఏమి మాటలాడక పోయేసరికి నా చేతులకు పని చెప్పాను
తను ఆనందముతో కళ్ళు మూసుకుంది
నేనిక ఆగలేక పోయాను లేచి తన పెదాలపై ముద్దులు కురిపించాను
తను నన్ను గట్టిగ తన గుండెలకు హత్తుకుంది
ఇక నాకు ఆనందము ఆగక తనను నా కౌగిట్లో బందించాను
తనను లేపి అక్కడున్న దివాన్ కాట్ మీదకు చేర్చాను
తనను కూర్చో పెట్టి మోహము పైనుండి కిందివరకు ముద్దులుతో నింపాను
ఐ లవ్ ఉ రాజీ నిన్ను విడిచి నేను ఉండలేను అన్నాను
తన సల్ల పై నా తల పెట్టి జాకెట్ పైనుండే నాకాను
తర్వాత తన చీర తీసి వేసాను
తనను హత్తుకుంటే సళ్ళు నా గుండెలకు పోడుచుకున్నాయి
సల్ల లోని వెచ్చ దనం నాలోని కోరికను మరింత పెంచింది
ఒక పక్కన సళ్ళు నలుపుతూ తన జాకెట్ హుక్స్ తప్పించాను
తన ఒంటి మీద లంగా మాత్రమే వుంది
ఏమాత్రం జరా కుండ నిగడ పొడుచుకుని వున్నాయి తన సళ్ళు
నేనింత వరకు దెంగిన వాళ్ళలో ఇవే పెద్ద సళ్ళు
తన లంగా బొందులు కూడా తప్పించాను
ఈలోపు నా లుంగి జారిపోయింది
నా షర్టు కుడా తీసేసాను
తను మంచము పై పడుకుని వుంది
తన అరికాళ్ళ దగ్గర మొదలు పెట్టి ముద్దులు నాకుడు తో ముందుకు సాగాను తొడల
మీద నాకుతుంటే రాజీ మూల్గులు వినిపించాయి చిన్నగా ఆ తొడలు కొరుకుతుంటే
కొబ్బరి ముక్క లాగా వుంది తొడల మీదగా పూకు మీదకు వెళ్లబోయాను
ఇంతలో తను నన్ను పైకి లాక్కున్నది
నా మొహమంతా మంత ముద్దులతో నింపింది
నేను తన పెదాలను చీకి చీకి వదిలాను
తన బుగ్గలను సున్నితముగా కొరికాను
తను నా మొహాన్ని తన సల్ల పైకి లాక్కుంది
ఇక రాజీ సల్ల పై దాడి ప్రారంభించాను
ఒక సన్ను నోటిలో పెట్టు కున్నాను
కాసేపు నిపిల్ చుట్టూ నాకాను
నిపిల్ ను చీకాను నా చేతితో వేరే సన్ను నిపిల్ సున్నితముగా నలుపుతున్నాను
కాసేపు నిపిల్ ను చీకిన తర్వాత సన్ను ను నోటిలోనికి లాగి లాగి వదులుతూ చీకాను
చేతితో వేరే సన్ను ను నలుపేస్తున్నాను
మరి దేని సంగతేమిటని రెండో సన్నును చూపుతూ అడిగింది
నోటిని ఆ సన్ను దగ్గరకు పోనిచ్చి చేతిని కూడా మర్చి ఇంకో సన్ను ను
నలుపుడు మొదలు పెట్టాను
చామేప్స్తున్నావు వివేక్ ఇక అసలు పని మొదలు పెట్టు నేను ఆగలేక పోతున్నాను అంది
అసలు పనంటే అన్నాను
లోపలి తొయ్యి బాబు అంది
నువ్వే తోసుకో అన్నాను
అలం అని తను నా మొడ్డ పట్టుకుని బాగా కసేక్కి పోయి వుంది నా బుజ్జి ముండ అంది
అవును నీ పూకు కోసమే దాని బాధంత అన్నాను
తను నా మొడ్డ తోలుని కాసేపు పైకి కిందికి లాగింది
నా మొడ్డ బుడిపే లో తన వేలితో కాసేపు రాసింది
నాకు స్వర్గం లో ఉన్నట్లుంది
నేను తన సల్ల పై నా దాడిని ఇంకా ఉదృతం చేశాను
ఇక ఆగలేక తను నా మోద్దను తన పూకులోకి తోసుకుంది ఆడది మోద్దను పూకులోకి
తోసుకుంటే మగవాడికి బలే మజా గా వుంటుంది
తను పెట్టుకున్న తర్వాత నేను నా మొట్ట లేపి ఒక గట్టి స్ట్రోక్ ఇచ్చాను
తను అమ్మో అంది
బాగుందా అన్నాను
అడుగుకంట దిగింది అంది
ఇంకా దింపుత అన్నాను
తను నా తల పై ముద్దాడింది
నేను నా నోటితోను చేతి తోను సళ్ళను నలుపుతునే నా స్ట్రోక్ స్పీడ్ పెంచాను
నా స్ప్పేడ్ పెంచుతున్న కొద్ది తను ఆనందముతో మూలుగు చున్నది
రాజీ బాగా దేన్గుతున్ననా అన్నాను
చాల బాగా డెంగు చున్నావు వివేక్ అంది
మరి ఇంతకాలం నుండి ఎందుకు దేన్గించు కోలేదు అన్నాను
ఆ విషయం ఎందుకు గని ఇపుడు కుమ్మర నా రంకు మొగుడా అంది
నిన్ను కుమ్మతనికే కాదే నా ప్రయత్నం నా బంగారు లంజ అన్నాను
నీ లంజనే రా ఎవరికీ పడలేదు నన్ను దేంగా గలుగు తున్నావు అంది
రవి లేక నేనా ఎవరు అదృష్ట వంతులు అన్నాను
పక్వాని కొచ్చిని పండును చీకుతున్నవుగా నువ్వే అదృష్టవంతుడివి అంది
నీ యమ్మ నిన్ను దెంగాలని ఎన్ని కళలు కన్నానే
నిన్ను దెంగక పోతే లైఫ్ వేస్ట్ అనిపించింది
కోనసీమ కొబ్బరి ముక్క లాగా వున్నావే నా లంజ అన్నాను
మరి నీ మొడ్డ మంచి లంక లో పండిన అరటికాయ లాగా ఉందిగా అంది
నీ సళ్ళు కొబ్బరి మామిడికాయల కంటే పెద్దగ వున్నాయి కదా అన్నాను
చీకుతున్నావు కదరా నీ ఇష్టం ఇకపై ఈ రాజీ నీదే అంది
థాంక్స్ రాజీ ఇక నిన్ను రోజు దేన్గాలి
నీ ఇష్టం వీలైతే గంట కొకసారి దెంగు అంది
ఎంత దెంగిన నీ మీద కోరిక చావదె నా సల్ల లంజ అన్నాను
నువ్వు మాత్రం నీతో ఒక సారి దెంగించు కుంటే ఇక వదల గలమా అంది
ఎంతో అదృష్టముంటే కాని నీ లాంటి అండ గత్తె దొరకదే నా గుద్దల లంజ అన్నాను
నా మాటలకి నా సల్ల చీకుడికి నా మొడ్డ దెబ్బలకి తనకి పిచ్చెక్కి పోతుంది అని అర్థమైంది.
అయిపోవస్తుంది వివేక్ అంది.
నేనిక నా స్ట్రోక్ స్పీడ్ మరింత పెంచి మోద్దను పైకంత లాగి లాగి కొట్టుడు మొదలు పెట్టాను.
తర్వాత స్ట్రోక్ స్పీడ్ పెంచటం కోసం మోచేతులు సల్ల పై ఆనించి నేను కొద్దిగా పైకి లేచి స్ట్రోక్స్ ఇస్తున్నాను.
ఆనందముతో రాజీ కేకలు పెట్టింది.
తను కార్చేసుకుంది ఇంకో అయిదు లేక ఆరు స్ట్రోక్స్ లో నేను కూడా కార్చేసాను. తర్వాత అలాగే తన పై ఉండిపోయాను
కాసేపటికి ఇద్దరమూ లేచి వెళ్లి కడుగుకు వచ్చాము.
నేను రూం కి వల్లనా అంటే వద్దు వుంది పొమ్మంది.
ఆ నైట్ మరో రెండు సార్లు దెంగించు కున్నాము.
తెల్లారగట్ట ఐదుకి నా రూం కి చేరుకున్నాను, ఇక ఆ తర్వాత అక్కడున్నంత కాలం రోజు తనను దేన్గాను ఇపుడు కూడా అపుడపుడు.
(Visited 2 times, 1 visits today)