సరిత

నా పేరు సరిత, నేను ఒక స్కూలు టీచర్ ని. మా వారి పెరు శెషగిరి రావు, బాంక్ ఎంప్లొయీ. మాది ఒక మద్యతరగతి కుటుంబం. మా వారు చూడటనికి ఒక సాదరణ మద్య తరగతి నడి వయసు మనిషి లానె ఉంటారుఅనాకారి ఎమీ కాదు అలా అని దెశాన్ని దొచెసె అందగాడు కుడా కారు. నేను కొంచెం అందగత్తెల వరస లొనెఉంటాను. మా నాన్న గారు కట్నం ఇచ్చుకొలేక ఆ రొజుల్లొ కట్నం ఒద్దన్న మా వారికి ఇచ్చి చెసారు పెళ్లినతొలిరత్రి నుంచి ఒక 5 సంవత్సరల వరకు పడక సుఖం బాగానె అందించారు ఆ తరవాత ఒక పాప పుట్టింది మావారి లొ రాను రాను జోరు థగ్గింది అప్పుడప్పుడు ఎదొ మొక్కుబడిగా పని కానిచ్చెవాళ్ళు అంతె. నాకు ఆ యావఎక్కువె కాని సర్దుకుపొతు గుట్టుగా కాపురం చెసుకుంటు ఒచ్చెదాన్ని ఇప్పుడు నా వయసు 38 మా వారి వయసు45.
మా స్కూల్ లొ రమ అని నాకు బాగ క్లొజ్ ఫ్రెండ్ ఉంది ఇద్దరి మద్యన పెద్ద దాపరికాలు లెవు బాగ చలాకి ఐనమనిషి నాతొ పొల్చుకుంటె పెద్ద అందగత్తె కాదు కాని ఒక రకంగ బానె ఉంటుంది సన్నగ ఉంటుంది పైన కిందాపరవలెదనిపిస్తుంది. నాకన్నా రంగు తక్కువె. నెను కొంచెం పొడుగు కాళ్ళ మనిషిని ఎత్తుకు తగ్గ లావుతొ పైనకింద కొట్టొచ్చినట్టు కనపదె షేపులతొ ఉంటాను సన్నటి నడుము ఆ నడుముకి ఒక చిన్న మడత పిర్రల మీదవరకు ఉందె జుత్తు ముక్కు మొఖం ఆకర్షనీయంగానె ఉంటయి మా ఇద్దరివి. స్కూల్ లొ 10త్ క్లాస్ కి ఒచ్చినకుర్రొళ్ళు మా నడుము వంక వెనక నుంచి పిర్రల వంక దొంగ చుపులు చూదటం మకు తెలుస్తూనె ఉంటుందికకపొతె వారి వయసలాంటిది లె అని ఒదిలెస్తుంత్టం. రమ మాత్రం ఎప్పుదూ వాడి చుపులు చుడు వీడి చెస్టలుచుడు అని జొకులు వెస్తూనె ఉంటుంది దానికి ఆ యావ నాకన్నా ఎక్కువే నాకన్న సంవత్సరం చిన్నది స్కూల్లొ ఒక కుర్ర తీచర్ తొ లింకు కుడా పెట్టుకున్నది ఒక్కొసారి స్కూల్ లొనె దుకాణం పెట్టేసెవాళ్ళు పైన ఫ్లోర్ లొ కాలిగదులు ఉండెవి నేను వల్లకి కాపలా కాసిన రొజులు కుదా లెకపొలెదు అతని పెరు శంకర్ చూడటానికిమాములుగానె ఉంటాడు కాని బాగా డ్రెస్స్ అప్ అయ్యి మంచి స్టయిల్ గా ఉంటాడు నాతొ పెద్దగా మాత్లాదెవాడుకాదు మాములు పలకరింతలు తప్ప ఇలా సాగుతూ ఉన్న నా జీవితం లొ ఒకరొజు రమ బొంబు పేల్చింది.
ఒస్సె సరిత నిన్నొకటి అడుగుత చెప్పు అంది, ఎంటీ అంటె శంకర్ నీ మీద చాలా మొజు పడుతున్నడు ఒక్క చాన్సుఇవ్వకూడధు అంది. నేను కోపంగా దాని వైపు చూసి ఇవ్వకూడధు అన్నాను. ఎంధుకె అంత కొపం మీ ఆయనఎలాగొ సరిగా ఎక్కట్లెదు అన్నవుగా అంధుకె అదిగా పైగా గురుడు నువ్వు ఒప్పుకుంటె ఆస్తులు రాసిచ్చెలాఉన్నడు నా మీద ఎక్కినపుడు కుడా నిన్నే కలవరిస్తున్నాడు అంది నెను విసురుగా ఎదొ అనెసి వెళ్ళిపొయానుకాని ఆ రొజంతా నాకు అవే ఆలొచనలు ఇంటికొచ్చిన దగ్గర నుంచి శంకర్ కి నా మీధ ఇంథ కోరిక ఉన్నదఅనిపించింది పైగా మంచి పనిమంతుడు అని చెపింది ఎముంది ఒకసారి ఆ రుచి కుదా చుస్థె పూలా అనిపించిందిచివరికి వివెకాన్ని కొరికె జయించింది ఒప్పుకుందం అని నిర్నయించుకున్నను పైగా నెనంతె అంత పిచ్చి ఉందనితెలిసాక నకు గర్వంగా కుదా అనిపించింది మరుసటి రొజు అది మల్లి అడుగుతుంది అనుకున్న కాని తరవత ఒకపది రొజుల వరకు ఆ విష్యం ఎత్తలెధు. తరవాత ఒక రొజు మల్లి కదిపింది నెను తమాయించుకుని ఆలొచించి చెప్తఅన్నాను ఆ మాటకె అది మహా సంబరపడిపొయింది. రెండు రొజుల తరవత దానితొ బాగ అదిగించుకుని ఎదూబలవంథం మీద ఒప్పుకుంటున్నట్లు ఒప్పుకున్నాను. కాని ఎక్కద ఎల నకు బయం గా ఉంది అని చెప్పానువాటన్నిటికి నెనున్నగా అంది అలా అంతుందని నాకు ముందె తెలుసు. శనివరం స్కూల్ కి హఫ్ డె పిల్లలందరూవెళ్ళిపొథారు పైన ఎవరూ ఉండరు మా ప్లేస్ లొనె అర్రేంజ్ చెస్తాను కకపొతె నువ్వు లొపల వెయించుకొ నెనుబయత కాపలా ఉంటాను అని గుక్క తిప్పుకొకుండా చెప్పెసింది. సరె అన్నను కని ఒక్కసారి మత్రమె అని గట్టిగాచెప్పాను.
ఇంతలొ శనివరం రానె ఒచ్చింది ఎదొ తెలీని ఉత్సహంతొ కొంచెం బాగ తయారయి వెల్లను కింద నా బుజ్జి ముండకిగుండు కొట్టి మరీ తీసుకెళ్ళను తీరా ఆ రొజు రమ రాలెదు ఎమిందా అని ఫొన్ చెసి కనుక్కుంటె దానికి జ్వరం అనిచావు కబురు చల్లగా చెప్పింది పిగా నెను లెకపొఇనా పరవలెదు వెల్లిపొ అని ఉచిత సలహ ఒకటి పదెసింది నెనుకుదరదని గట్టిగ చెప్పెసాను, పాపమె వారం రొజుల నుంచి ఊరిస్తున్నను శంకరాన్ని పోని పైకి వెళ్ళి విష్యం తనతొచెప్పేసి రా అంది సరె అన్నాను కాని అది లెకుండా వెల్లలంటె చాలా బయం గా ఉంది. ఛాలా కస్టపడి గుండె దైర్యంతెచ్చుకుని వెళ్ళాను ఆ క్షణం లొ తెలిదు నకు నా జీవిథం ఎన్ని మలుపులు తిరగబోతుందో….
పైకి వెళ్తూ అన్ని రూములు చుసుకుంతూ వెళ్ళాను అందరూ వెళ్ళిపొయారు గ్రౌంద్ లొ మత్రం కొంత మందిఆడుకుంతూ కనిపించారు. పైకి వెల్లి ఖాళి గదులు వెతుకుతూ వెళ్తున్నాను కారిడార్ చివరన ఉన్న ఆఖరి గదికివెళ్ళగనె లొపల అతను బల్ల పైన కూర్చుని కనిపించాడు. నన్ను చూడగానె అతని మొఖం వెయ్యి వొల్టులబుల్బులా వెలిగిపొయింది. ఇప్పుదు కుదరధు అన్న విషయం ఎలా చెప్పలా చెప్థె తను ఎమనుకుంతాదూ అనిఆలొచిస్థున్న నాకే చాలా జాలి వెసింది.క్రీం కలరు పాంటు తెల్లటి చొక్కా నేత్ గ తుచ్క్ చేసుకుని రొజూ కన్నాఅందంగా కనిపించాడు. ఇలా అనుకుంతూ నేను గుమ్మం లొ ఉంతె అతనె రంది లొపలకి అన్నాడు. నేను ఖుదాచిలకాకుపచ్చ చీర కట్టుకుని ఉన్నాను రొజూ కన్నా తైతు గా చీర కట్టాను బొడ్డు కి మరీ కిందకి కాదు కాని బొడ్డుకనపదెలానె కట్టాను. నిదానంగా లొపలకి అడుగు లొ అడుగు వెసుకుంటూ వెళ్ళాను. ఈ లొపు అతను తలుపుగడి పెట్టెసి నా దగ్గరకి ఒచ్చి నన్ను వెనక నుండి వాటేసుకుని చంకల కిందగా చేతులు తెచ్చి నా సళ్ళు రెండుపట్టుకుని నలిపేస్తూ తాంక్యూ సరిత నువ్వు అసలు ఒప్పుకుంటావ్ అనుకోలెదు అంటూ ఎదేదో అనేస్తున్నాడుఇవన్నీ క్షణాల్లొ జరిగిపొయాయి అతను నా చను గబ్బలు పిసుకుథుంతె ఒళ్ళంతా జివ్వు మంటుంది నరాలుమెలిపెట్టెస్తున్నట్టున్నాయి ఒక్క క్షణం నెను ఒచ్చింది ఇవాళ ఒద్దని చెప్పటానికని గుర్తొచ్చింది అతి కష్తం మీదఅతన్ని ఒదిలించుకుని ఆగండి అని చెప్పి అతని వైపుకి తిరిగాను అతను ఒక్కక్షణం బిత్తర చూపులు చుసాడు.
నెను తల దించుకుని ఇవళ ఒద్దు రమ ఉన్న రొజు కలుద్దాం అన్నాను. కొంచెం రిలీఫ్ గా పెట్టాడు మొఖం వెంతనెనా వైపునకు నడుస్తూ ఒస్తున్నాడు ఎమీ కాదు సరిత ఒక్కసారి ప్లీజ్ అంటూ నా వైపు ఒచ్చాడు నేను వెనక్కిజరిగి గొడకి తగులుకుని ఉండిపొయాను. ఈలొపు అతను దగ్గరగా ఒచ్చి నామొఖన్ని రెందు చెథుల్లొకి తిసుకునినా పెదాలకు తన పెదాలు కలిపెసాడు హఠాత్తుగా జరిగిపొఇంది అంతా పైగా అతని ముద్దు నాక్కూడా చాలాతీయగా ఉంది క్షణాల్లొ ఆ తీయదనాన్ని ఆస్వదించతం నాఎను కూడా మొదలుపెట్ట. అతను నా పెదాలువదలకుండానె తన చెతులతొ నా ఒళ్ళంతా తడుముతున్నాడు ఏడం చెత్తొ నా కుడి రొమ్ము ని పిసికెస్తూ తన కుడిచెయి నా నడుము మీధ పెట్టి నలిపేస్తున్నాడు అలా నా పెదాలు వదిలి మొఖం మీదా మెడ మీద మొత్తంముద్దులతొ ముంచేసాడు తన రెందు చేతులు నా నడుము మీధ వెసి అలానె వాటిని వెనక్కి జరిపి చీర లంగాపాంటీ మూడిటిని దాటుకుని ఏ అచ్చాదనా లెని నా పిర్రల పైన వేసి పిసుకుతున్నాడు. ఆపని చేస్తూనె నా మెడఒంపుల్ని పెదాలతొ మూసెసి నాలుక తొ నాకెస్తున్నాదు ఏదో తెలీని సుఖం నన్ను కమ్మేస్తుంది ఇలా మెడ లొనాకుతూనె అతని చేతులు కింద నా పిర్రల మద్యలొ ఉన్న గుద్ద చీలిక మీద ఒక వెలుతూ రుద్దుతున్నాడు.ఒక్కసారిగా నా ఒళ్ళంతా జలదరించింది అలా రుద్దటం ఆపి చెతులు చీర లొనించి పైకి తీసి నడుము మీధ వెసి నామొఖం లొకి చూస్తున్నాడు పారవస్యంతో కళ్ళు మూసుకుని ఉన్న నేను ఎంటి ఆగిపొయాడు అని నిదానంగాకళ్ళు తెరిచాను.
ఎంథ అందంగా ఉన్నావొ తెలుసా అన్నాదు నకు చచ్చెంత సిగ్గు ఒచ్చెసింది అతన్ని గట్టిగా వాటేసుకున్నాను ఇహఅతను విజ్రుంబించాడు నా పైట ఫట్ మని లాగెసాడు ఆ ఆవెసానికి నా పైట కి ఉన్న పిన్ను తెగిపొఇ ఒచ్చెసిందిజగ్రత్త బబూ ఇలా ఇథె చిరిగిన గుడ్దలతొ ఇంతికెళ్ళాలి నెను అన్నాను. అతను కొంచెం తమాయించుకుని సారిఅన్నాడు నిదానంగా నా జాకెట్టు హుక్కులు తీస్తుంటె కిందకి చూసా మొదతిసారి అతని మగతనం ఉబ్బు పాంటులొనుంచి తన్నుకు రావటం చుసాను అమ్మొ తీస్తె ఎంత పెద్దగా ఉంటుందో అనిపించింది నా చేయి అతని పాంటుమీద వెయకుందా ఉండలెకపొయాను ఈలోపు అతను నా జాకెట్తు బుజాల మీదుగా విప్పడనికి చుస్తున్నాడునెను ఒద్దు ఇలానె కాని ఎవరన్నా ఒస్థె మొత్తం వెసుకొటం కష్టం అన్నాను అతను నిరాస గా మొఖం పెట్టి ప్లీజ్ఎవ్వరు రారు నిన్ను తనివితీరా చూసుకుని ని ఒంట్లో అనువనువు తాకాలి అన్నాడు పైగా ఒక్కసారె అన్నావుకదా మరి ఇలా ఇతె ఎలా అనాడు నాకూ పాపం అనిపించింది శనివారం ఎవ్వరూ ఉండరులె అనుకునిఒప్పుకున్నాను అదె నేను చెసిన బయంకరమైన తప్పు అని నాకు ఆ క్షణం లొ తెలీదు….
అతను నా జకెట్టు నా నుంచి వేరు చెసాడు నల్లటి బ్రా లొనుంచి తన్నుకొస్తున్న నా సళ్ళు చుసి గుటకలుమింగుతూ కసా బిసా పిసికెయసాగాడు అతని మొరటుదనం నాకు ముద్దొచ్చింది ఇన్నాళ్ళూ నెను ఎమివదులుకున్నానొ తెల్సింది అతను బ్ర పైనుంచె నా సళ్ళను కొరకడం నాకడం చెస్తున్నాడు ఇక నెను తట్టుకొలెక బ్రాకూదా విప్పెసి ఆ పనులు చెయవచ్చు కదా అన్నాను కొంచెం హస్కీగా ఆ మాట తొ అతను చెస్తున్న పని ని ఆపినన్ను వాటెసుకుని వెనకకి చేతులు పెట్టి బ్రా హుక్కు విప్పడు అలానె బ్రా తీసి పక్కన జకెట్టు మీద పడెసాడు.అతను కల్లు పెద్దవి చేసుకుని నా సళ్ళనె చుస్తున్నాడు నేను నవ్వుతూ చుడటమెనా చెసెదెమైనా ఉందా అన్నానుఅతను వెంటనె ఒకదాన్ని చెతిలొ పట్టి ఒత్తుతూ ఇంకొ సన్ను నొట్లొ పెట్టుకుని ఆబగా చీకెస్తున్నాడు నన్ను అంతఆవెసంగా ఒక మగాడు చీకదం అదె మొదటిసారి మా వారితో అంతా ఏక్స్ ప్రెస్ హైవే లొ వొల్వొ బస్సు ప్రయాణంలా సాఫిగా సాగిపొతుంది ఇలా ఒడిదుడుకులు ఉండవు అందుకె ఈ రుచి నాకు కమ్మగా ఉంది అలా ఆ హాయి నిఆస్వాదిస్తున్న నెను కళ్ళు తెరిచాను అతను నాకు రెండు అడుగులు దూరం జరిగి అలానె చూస్తునాడు ఎమినదూఅని నన్ను నేను చూసుకున్నాను బొద్దు కినద వరకు ఏ అచ్చాదనా లేని నా శరీరం మెదలొ సూత్రాలు నా సళ్లమద్యలొ వెలాడుతున్నయి.
బొద్దు కింద నుంచి చిలకాకు పచ్చ చీర అలానె ఉంది నాకు బూలెడంత సిగ్గు ముంచు కొచ్చి నా మొహాన్నిచెతులతొ దాచేసుకున్నాను వేల్ల సందుల మద్యలొనుంచి అతను ఎమి చెస్తున్నాడా అని చుస్తున్నాను అప్పుడుఅతను అలా ఒక అడుగు ముందుకు వేసి మొకాళ్ళ మీద కూచుని మొఖాన్ని నా బొడ్డు దగ్గరకి తెచ్చాడు చప్పుననా బొడ్డూ మొత్తాన్ని తన పెదాలతొ మూసెసి తన నాలుక తొ నా బొడ్డు లోపల బొంగరం లా తిప్పుతున్నాడుఅబ్బా అది మాటలకి అందని సుఖం అలా చెస్తూనె తన చేత్తొ నా చీర కుచ్చిల్లకి ఉన్న పిన్ను తీసెసి పక్కనపడేసాడు అలా చెతిని లొపల కంతా దూర్చి కుచ్చిల్లు విప్పెసి చీర కిందకి లాగెసాదుఇప్పుడు బొడ్డు దగ్గరనుంచికొంచెం కిందకి జరిగి అక్కద నాకుతూ లంగ బొందు ని విప్పేసాడు లంగా కూడా కిందకి కుప్పలా పడిపొయింది, ఆవెంటనె నా ఫాంటీ ని కూదా లాగెసాడు అతను ఇక ఒక్క క్షణం కూడా ఆలస్యం చేయకుండా తన నొరు మొత్తంవిప్పి నా పూరెమ్మలు రెండూ నొత్లొకి లాగేసుకున్నాడు అప్పతికె నా పూకంతా తడిసిపొయి ఉంది ఆ తడిమొత్తాన్ని అతను జుర్రెసుకుంతున్నాడు నెను అసల ఈ లొకం లొ లెను ఇక అతను అందించే సుఖాల వెల్లువ లూకొట్టుకుపొతున్నాను నకెమౌతుందూ అర్తం కవట్లెదు ఎవెవూ మూలుగులు నా నొట్లో నుంచి ఒచ్చెస్తున్నాయి.
అతను తన నాలుక ని కొన లాగ చెసి కుక్క నాకినట్టు నాకటమె కాక సూదిగా చెసి లొపలకి బయటకిపొడుస్తున్నాడు అతని తలని గట్టిగా నా పుకు లొపలకి అదిమేసుకుంతూ కార్చెసాను తను నా పూకులొ నుండిఒస్తున్న రసాన్ని మొత్తం నాలుక తూనె సుబ్రం చెసాడు అలా కల్లు ముసుకుని ఉన్న నన్ను పక్కన ఉన్న పెద్దబల్ల మీద పదుకొపెత్తడు నా పుకు బల్ల చివర అంచుకి ఒచ్చెలా చెసి పడుకొ పెట్టాడు ఎప్పుదు విప్పెసుకున్నడొతెలిదు కాని తను పూర్తి నగ్నం గ మారిపొయాదు అతని మగతనం చూసి నాకు నొత్లొ మాత పెగల్లెదు మా వారి థొపొలిస్థె ఒక అంగుళం పొదుగు ఉందచ్చెమూకాని వెదళ్పు మాత్రం మా వారి కంతె మూదు అంగుళాలు ఎక్కువ గాఉంది తనదాన్ని సవరదీస్తూ నవ్వుథూ ముందుకొచ్చి ఒంగుని నా సళ్ళు పట్టుకుని గట్టిగా పిసుకుతూ నా పెదాలుతన పెదాలతొ ముసాడు అలా కాసెపు నా ముద్దు ని అంధుకుని నా చెవి దగ్గరకి ఒచ్చి దారి చూపించవా అన్నాడు.
ఆ మాటలలొనె ఎదొ మత్తు ఉంది అనిపించింది వెంటనె నా చేతిని కిందకి చాపి అతని మొడ్డని అందుకునిపూకులొకి సర్దుకుని ఊ అన్నాను. లోపల నాకు భయంగానె ఉంది అంత వెడళ్పు ఉంది నాది చీరుకుపొఇ నొప్పివస్తుందెమూ అని కాని అప్పుడు నెను ఉన్న సెగ మీద అవేమి పట్టట్లేదు అతను నన్ను ముద్దు పెట్టుకుంటూనెనిదానంగ నాలొకి దిగబడ్డాడు నా పూకుని చీల్చుకుంటూ లొపలకంటా పెట్టెసాడు. లోపలకి జరిగెటప్పుదు నొప్పిగాఉంది కాని మొత్తం లొపలకెల్లి అలా ఆగినపుదు నిండుగా ఉంది శరీరానికి చాలా రొజులనుంచి దొరకని ఎదో కొత్తసుఖం దొరికినట్టు ఎంటో హాయిగా ఉంది అతను నిదానంగా కదలటం మొదలుపెట్టాడు అల అలా కదులుతూ వేగంపెంచాడు నా ఫూకు లొ ఉన్న తడికి అతని వేగం తొదయ్యి తపక్ తపక్ మని శబ్దాలు ఒస్తున్నాయి నేను ఎవెవొమూలుగుతూ ఉన్నాను తొయ్యి ఇంకా గట్టిగా దెంగూ అని అరుస్తూ ఉన్నాను అలా ఒక పది నిమిషాలు జాడించిఇంకా వెగం పెంచాడు అతనికి ఇపొవచ్చింది అని నాకూ అర్థమయ్యింది నాకు అప్పటికె ఒకసారి ఇపొయిందిరెందొసారి ఇపొటానికి సిద్దం గా ఉన్నాను ఇంకో నాలుగు ఉపులు గట్టిగా ఊపి కార్చెసుకున్నాడు నాక్కుదాకారిపొఇంది దాదాపు ఇద్దరికి ఒకేసారి అనుకుంట అలా అతను నా మీధ పడిపొయి నా మెడ చాటున తన తలదాచుకున్నాడు. అప్పటివరకు అందుకున్న తీపి సుఖాలన్ని కళ్ళముందు కదులుతున్నాయి కాని అప్పుడు నాకుతెలీదు మా రసకేళి మొత్తాన్ని ఒకరికి తెలికుండా ఒకరు ఇంకొ ఇద్దరి కళ్ళు చూస్తున్నాయని, సెల్ ఫొను కెమేరలొ బందిస్తున్నాయని…….
అలా నా మీద పడుకున్న అతను నాకు బరువుగా అనిపించలేదు కాసేపు ఉండి తను నా మీద నుండి లేచి పక్కకివాలాడు నేను నిదానంగా లేచి నా లంగా తీసి అతను నేను కలిపి కార్చిన రసాలను తుడుచుకుని లంగతొడుక్కుంటున్నాను అప్పుదు అతను నన్ను చూసి అప్పుడేనా ఆగండి ఇంకొకసారి కానిద్దాం అన్నాడు. అదెంటొఇప్పుడు నాకు ఎక్కడ లేని సిగ్గు ముంచుకొస్తుంది మట్లాడాలంటె, నేను తల దించుకునె ఇప్పటికె చాలా ఆలస్యంఅయ్యింది ఇక వెళ్ళాలి అన్నాను తను అలానె లెచి ఒచ్చి మళ్ళి ఇలా నన్ను కలవను అన్నావ్ కదా ఇప్పుడిలాఒదిలెసి వెల్లిపోతె ఎలా అని జాలిగా నా వైపు చూసాడు నెను అతని తల దగ్గరకు తీసుకుని తన పెదాల మీదగట్టిగా ఒక ముద్దు పెట్టి ఇంత సుఖాన్ని ఇచ్చిన నీ దగ్గరకి రాకుందా ఎలా ఉంటాను తప్పక కలుద్దాం మళ్ళిఇవాల్టికి వెళ్ళొస్తా అన్నాను. ఆ మాటకె అతను ఆనందం తొ ఉబ్బి తబ్బిబైపోయి నన్ను అలానె ఎత్తుకుని గాల్లోగిరా గిరా తిప్పెసాడు తాంక్యూ సరిత అసలు నువ్వు ఒప్పుకుంటావొ లెదో అనుకున్నాను అసలు అంటూ ఆనందంలొ మునిగిపొయాడు. అలా నన్ను దించి నా మీదకి రాబొయాడు మళ్ళి తనని తప్పించుకుని ఇప్పుడు కాదుమరొసారి కలుద్దాం ఇప్పుదు వెళ్ళాలి అని చెప్పి బయల్దేరి ఒచ్చేసా. అలా ఇంటికి ఒచ్చి పడుకున్నాను మనసుఎంత హాయిగా ఉందూ చెప్పలేను ఎంటో అంతా కొత్తగా ఉంది అతను చెసిన ప్రతి పని కళ్ళ ముందు కదులుతుందిఆహ్ రొజంతా కూదా చాలా హాయిగా గడిచింది ఆ రాత్రి మా వారితో అదిగి మరీ రెండు రౌండ్లు వైంచుకున్నాను.
చాలా సంవత్సరాల తరవాత అలా వెంటవెంటనే రెందు రౌడ్లు వెసుకోవడం కాని ఆ రాత్రి నాకు తెలిదు నా ఆనందంఎక్కువ రోజులు నిలవదని తరవాతి రోజు ఆదివారం అలా అలా హాయిగా గడిచిపొయింది సోమవారం ఎంతోఆనందంతో నలుపూ బ్లూ కలిసి డిసైన్ ఉన్న వాయిల్ చీర కత్తుకుని బొడ్డు కి ఆనెటట్టు చీర తొడలు షేప్ కనపడేలాటైట్ గా కట్టాను జాకెట్టు కూదా ఒంటికి పట్టెసి వెనక కొంచెము లో నెక్ ఉంటుంది స్కూలు కి వెళ్ళాను కానిమనసంతా శంకరం మీదనే ఉంది ఇవ్వళ కూదా రమ కి తగ్గలెదంట అది రాలెదు లంచ్ సమయం లొ స్టాఫ్ రూమునుంచి బయటకి ఒస్తుంటె కనపడ్డాడు విక్రం వీడి గురించి కొంచెం చెప్పాలి టెంత్ క్లాసు రెండు సార్లు ఫేయిల్ అయ్యిమళ్ళి మూడోసారి చదువుతున్నాడు తీచర్స్ వంక వంకర చుపులు చూడటం వాడికి అలవాటె వాళ్ళమ్మ పొయినసంవత్సరం వరకు స్కూలు ప్రిన్సిపల్ ఆవిడ ఒక సకల కళా వల్లభ రాణి అప్పట్లొ ఆవిడ రాసలీలలు స్కూలుమొత్తం తెలుసు తల్లికి తగ్గ కొడుకు అని వాడ్ని అంతా అనుకునేవారు ఆవిడ స్కూలు నుంచి వెల్లిపొయాక వీడివెషాలు ఇంకా ఎక్కువయిపోయాయి సిగరెట్లు మందు జూనియర్ కాలెజి అమ్మాయిలతొ తిరుగుడ్లు బాబు గారికిలెని అలవాటు అంటూ లెదు నెను అలా నడుస్తూ చీ దరిద్రుడా అన్నట్టు ఒక చూపు చుసా వాడి వైపు దానికిబదులుగా వాడు నువ్వెమన్నా తక్కువా అన్నట్టు చుసాడు నాకు ఆస్చర్యంతో పాటు ఒక్క క్షణం భయం కూదావేసింది .వాడి చూపే అంత లె అని తమాయించుకుని వెళ్ళిపొయాను. లాస్టు పిరియడ్ అందరికీ గేంస్ నాకు ఎదోపేపర్ వర్క్ ఉండి స్టాఫ్ రూము లొనే ఉన్నా అందరూ వెళ్లిపొయారు ఇవ్వాళ ఎంటో ఒక్కసారి కుడా శంకరంకనపడలెదు వాళ్ళది వేరే డెపార్ట్మెంట్ నాకు అటు వెళ్ళటం కుదరలేదు తను అన్నా ఒస్తాడెమో అని చుసా కానిరాలెదు కొంచెం నిరాసతో అలానె వర్క్ చేస్తుంటె ఒచ్చాడు, శంకరం కాదు విక్రం వీడెంటి ఇలా ఒచ్చాడుఅనుకుంటూ మొఖం చిట్లించి వాడి వైపు చుసాను….
నేను కుర్చిలో కూర్చుని ఉన్నాను నా ముందు చిన్న రీడింగ్ టేబుల్ ఉంది దాని మీద చేతులు పెట్టుకుని కూచునిఉన్నాను వాడు ఎమీ మాట్లాడకుండా నేను కూర్చున్న వైపు ఒచ్చాడు అప్పటికె నా మనసు ఎదో కీడు శంకించిందివాడు నా దగ్గరకి ఒస్తుంటె లెచి నిల్చొబోతున్నాను ఇంతలొ వాడు గబా గబా రెండు అడుగులు ముందుకేసి నాసళ్ళు రెండూ రెండు చెతులతొ పట్టుకుని గట్టిగా పిసుకుతూ లెవకండి కుచొండి అని కుర్చీలొ కుర్చొపెట్టాడు మనంబుజాల మీధ చెతులు వేసి కుర్చొమంటాం చూడండి అలాగనమాట. నేను ఒక్కసారిగా కొపంతో చివ్వున లెచిచంప చెళ్ళుమనిపించాను కాని వాడు పిసికిన పిసుకుడు కి లొపలెక్కదో నాకు కూదా తీట మొదలయింది అన్నవిషయాన్ని గమనించకపోలెదు. వాడ్ని అలా కొట్టానె గాని తిరిగి ఎమి చేస్తాడా అని ఒక పక్క భయంగా కుడాఉంది వాడు వంకరగా ఒక నవ్వు నవ్వి పాంటు జేబులొ చెయి పెట్టి ఫొను బయటకి తీసాడు అసలైతె స్కులు కిపిల్లలు ఫొను తీసుకురాకుడదు కాని కొంతమంది అప్ప్పుడప్పుదు తెస్తూ ఉంటారు తీచర్స్ కి మత్రం దొరికితెపేరెంట్స్ ని తీసుకొస్తె కాని ఇవ్వరు వీడు వేసె రౌడీ వేషాలకి వాడి దగ్గర ఫొను ఉండటం నాకు పెద్ద ఆస్చర్యన్నికలిగించలేదు.
కాని కాసెపటికి వాడి ఫొను లొ వీడియో నా వైపు తిప్పి చుపిస్తుంటే అలా కుర్చీలొ కూలబడిపొయాను నోట మాటరాలెదు భూకంపం ఒచ్చి నెను భూమి లొ కూరుకుపొతె బాగుండును అనిపించింది అది మొన్న శంకర్ తో నేనుసంభోగిస్తున్న వీడియో చాలా క్లియర్ గా నా మొఖం తో పాటు నా శరీరం ఇంకా నా మూలుగులు కుడావినిపిస్తున్నయి నాతో ఉన్నది శంకరం అని కూడా తెలిసిపొతుంది నేను అలా నిస్త్రాణువు లా కూచుని ఆహ్వీడియో నే చుస్తుంటె వాడు అది టేబుల్ మీద నాకు కనపడేలా పెట్టి నా కుర్చి వెనక్కి ఒచ్చాడు అలా నా మీధకిఒంగి తన రెండు చేతులని నా బుజాల మీద వెసి అలా నా ఒంటికి ఆనించి కిందకి జరుపుతున్నాడుజరుగుతున్నది నాకు తెలుస్తూనె ఉంది కాని ఎమి చెయలెకపొతున్నాను నా బుర్ర లొ ఒకెసారి కొన్ని లక్షలఆలొచనలు తిరుగుతున్నయి అలా కిందకి చెతులు జరుపుతూ జకెట్టు బ్రా రెండితిని పైకి అనుకుకుని చేతులు ఆలొపలకి జొప్పించాడు ఇప్పుదు వాడి అరచేయి నా మచ్చికల మీద ఉంది వాడి బుగ్గ నా బుగ్గ కి అనించి చెతులతోనా బుడిపెలని రెందు వేళ్ల మద్యా పెట్టుకుని ఒకేసారి గట్టిగా నలిపాడు నాకు ఓక్కసారిగా నరాలు ఝివ్వుమన్నాయి ఇంత గందరగొళం లొ కూదా నకు కింద పూకు తడిసి చెమ్మ తగిలింది.
చి చి ఎమిటిది అనిపించింది నాకె వాడు నా బుగ్గకి వాది బుగ్గని ఆనించి లొపల చేతులతో నా శళ్ళు పిసుకుతూబుడిపెలు నలుపుతూ ‘నీ మీద నాకు ఎప్పటి నుంచో ఉంది నేను చెప్పినట్టు వినకపొయినా నా కింద పడుకోకఫోయినా నీ జీవితాన్ని కుక్కలు చింపిన విస్తరి చెస్తాను మీ ఆయనకి స్కూలు లొ తీచర్స్ అందరికీ అసలంతఎందుకు ఈ ఊరు మొత్తానికి కనపడేలా చెస్తా అన్నాడు నాకు నోటితో చెప్పలేనంత భయమెసింది ఇంతలో రూముబయట ఎవరో పెద్దగా మట్లాడుకుంటున్నట్టు వినపడింది అంతె వాడు చటుక్కున నన్ను వదిలి దూరం జరిగి ఫొనుతీసుకుని జెబులొ పెట్టుకుని చెప్పింది గుర్తుపెట్టుకొ మళ్ళి కలుద్దాం అంటూ బయటకి అటూ ఇటూ చుసివెళ్ళిపొయాడు. నాకు వాడు చెసిన నలుపుడ్లకి పిసుకుడ్లకి లొపల అంతా చెరువైపోయింది… ఇంకా నా జీవితంఎంత దుర్బరం అవబొతుందో అనుకుంటూ ఇంటికి వెళ్ళాను….
అలానే పిచ్చిదానిలా ఎవరితోను మాట్లడకుండా ఇంటికెళ్ళిపొయాను వేడి వేడి నీళ్ళతో స్నానం చేసి మంచం మీదవాలి ఆలొచించటం మొదలుపెట్టాను జరిగినవన్నీ కళ్ళ ముందు కదుల్తున్నాయి ఒక పక్క స్టూడెంట్ చేతిలోబొమ్మని అయిపోయినందుకు ఏడవాలా లేక ఆ స్టూడెంట్ చేయి పడినప్పుడు కూడా నాకు ఒళ్ళు తిమ్మిర్లుఎక్కుతున్నందుకు నా పరిస్తితి చూసి సిగ్గుపడాలో తెలీలేదు. నేను ఉన్న పరిస్తితి కి నాకు తెలీకుండానే నామనసు విక్రం గురించి ఆలొచిస్తుంది వాడు రౌడీ వెదవే కాని చుడటానికి చాలా చక్కగా ఉంటాడు మంచి రంగు నాకన్నా కొంచెం పొడుగు విసాలమైన చాతి వయసుకి మించి చాతి మీద జుత్తు నగ్నంగా వాటేసుకున్నప్పుదు ఆజుత్తు ఎన్ని కితకితలు పెడుతుందో అనుకుంటూ ఆ ఊహల్లొనుంచి బయటకి ఒచ్చి ఛీ ఏంటిది ఇలా పొతున్నాయినా ఆలొచనలు అనిపించింది. ఇప్పుడు ఈ విష్యం రమకి చెప్పాలా లేక శంకరానికి చెప్పాలా వాళ్ళకి చెప్పాననితెలిస్తె ఈ విక్రం వెదవ ఏమేమి చెస్తాడో అని భయంగా ఉంది ఏమి తోచట్లెదు.
అయినా ఇప్పుడు ఆలొచిస్తుంటే విక్రం ని మంచి చేసుకొవటం తప్ప నాకు వేరే దారి కనపడట్లేదు. గట్టిగా మత్లాడితేశంకరం కన్నా విక్రమే అందగాడు ఏమాత్రం పనిమంతుడో వేచి చూడాలి. అయినా మొన్న చెతులతోనెకారిపొయేలా చెసాడు ఇంక అసలు పని ఎలా ఉంటుందో అనుకున్నాను. నా ఆలోచనలకి నాకే నవ్వొచ్చింది. ఇకఒక నిర్నయానికి వచ్చేసాను విక్రం ని ఎలాగయినా నా అందం తో లాలించి ఊరించి నా బుట్టలో వేసుకుని నేనుచెప్పిన మాట వినేలా చెసుకోవాలని, కాని అనుకున్నదంతా అవుతుందా లెదా అని ఒక మూల అనుమానంగాకుడా ఉంది. సరె ఏదైతే అది అయ్యింది చూద్దాం ఎం జరుగుతుందో అనుకుని ఈ విషయం ఎవరికీ చెప్పకూడదుఅని నిర్నయించుకున్నాను. ఆ రాత్రి మా వారు వచ్చాక బోజనాలు కానిచ్చి వంట సామాన్లు సర్దుతుంటె ఒకమెసేజ్ ఒచ్చింది నా ఫొను కి ఎదో కొత్త నంబర్ నుండి ఒచ్చింది రెపొద్దున్న స్కూల్ లొ ఫస్ట్ పిరియడ్అయిపొయాక పర్మిషన్ తిసుకుని ఆటొ లొ గాంధీనగర్ ఐ నాక్స్ దియేటర్ దగ్గరకి రా — విక్కీ అని ఉంది. అదివిక్రం అని నాకు అర్దమైంది కాని ఎమీ తెలీనట్టు ఎవడ్రా నువ్వు పొలీస్ కంప్లైంట్ ఇస్తా అని రిప్లై ఇచ్చా రెండునిమిషాల్లో ఇంకొ మెసేజ్ ఒచ్చింది ” నాటకాలు దెంగొద్దు చెప్పింది చెయ్యి — విక్రం అని ఉంది. అమ్మొ ఈ తిక్కసచ్చినొడు ఎం చేస్తాడో అని సరె వస్తాను అని రెప్లై ఇచ్చి ఒచ్చి పడుకున్నాను. పొద్దున్నె మాములుగానె స్కూలుకివెళ్ళాను.
స్కూలుకి వెళ్ళగానె రమ ఎదురయ్యింది నన్ను చూసి కన్నుకొట్టి దగ్గరకొచ్చి ఏమ్మా ఎలా ఉంది గురుడి దెబ్బనాకు ఫొను కూదా చేయలెదు అంతేలె ఇంక మెమెందుకు గుర్తుంటాం నికు అంది. చి అదెం లేదె నాకు కూదాఒంట్లో కొంచెం నలత గా ఉంది అందుకే చెయలేదు అన్నాను. ఎంటే అదోలా ఉన్నావ్ అంతా ఒకే నా అంది. ఇవాళకుడా కాస్త బాలేదె అని చెప్పి సరే క్లాసు కి వెళ్ళాలి పద అని వెళ్ళాము క్లాసు ఇపొయాక ఇక ఒంట్లొ బాలెదనిపర్మిషన్ తిసుకుని బయట కొచ్చి ఆటో లొ ఇనాక్సు దగ్గరకి వెళ్ళాను. గేటు దాటి లొపలకి వెల్లగానె విక్రంఏదురయ్యాడు నన్ను చుసి నవ్వుతూ దగ్గరకొచ్చి ఎమున్నావే పద లొపల మట్లాడుకుందాం అని లొపలి వైపు కిదారితీసడు నేను ఎమి మాట్లాడకుండా అతన్ని అనుసరించాను అసలు ఎం సినిమా నొ ఎంటో నాకేం తెలిదుమూడవ స్క్రీను లొపలకి వెళ్ళాము.
లోపలకి వెళ్ళి లాస్టు నుంచి ఒక అయిదారు రోస్ ముందర ఒక మూలగా కుర్చున్నాం హాలు మొత్తం కాళీగానెఉంది అక్కడక్కడ కొందరు జంటలు మాత్రమే కూర్చుని ఉన్నారు మాకు దగ్గరలో ఎవరూ లేరు కాసెపటికి లైట్లుఆగిపొయై ఏవొ ఆడ్స్ ఒస్తున్నై విక్రం నా చేయి తన చేయి లోకి తిసుకుని సారీ అన్నాడు ఒక్క క్షణం నేను విన్నదినిజమో కాదో నాకు అర్దంకాలేదు నేను ఒక్కసారి తలెత్తి అతని మొఖం వైపు చూసా నా వైపు అలా చుస్తూ నా చేతిమీద ముద్దు పెట్టుకుని నువ్వు విన్నది నిజమే అన్నాడు చేసిందంతా చేసి ఇప్పుడు సారీలు ఎందుకు అన్నాను.అలా కాదు ఒకసారి నేను చెప్పేది విను అన్నాడు. నాకు ఎప్పటి నుంచో నువ్వంటే పిచ్చి రొజూ స్కూలు లొ నిన్నేచుస్తుండేవాడ్ని అంతెందుకు ఒకానొక టైము లో అసలు నిన్ను చూడటానికే స్కూలు కి ఒచ్చెవాడ్ని నీ అందంనన్ను కట్టి పడేసింది నువ్వు నాతొ ఉంటానని చెప్పు నీకొసం ఎమైనా చేస్తాను కాని నన్ను మాత్రం వదిలి వెళ్ళకుఅని ఏదెదో చెప్తున్నాడు వింటున్న నాకు ఒక పక్క గర్వంగా ఇంకో పక్క తన మీద ప్రేమ కూడా కలిగాయి అతనిచేతిని గట్తిగా ఒత్తాను నా ఇస్టాన్ని తెలీజేసెటట్టుగా అతను ఎంతో ఆనందంతో నా చేతిని అలానె వరసగా ఒకపదిసార్లు ముద్దు పెట్టుకున్నాడు
అతను చేసిన పనికి నాకెంతో ముచ్చటేసింది. తల దగ్గరకు జరిగి మొఖాన్ని చెతుల్లొకి తీసుకుని అతని పెదవులకిగాడంగా ఒక ముద్దు పెట్టాను. అతను వెంటనే నోరు తెరిచి నా నోట్లోకి తన నాలుక జొప్పించి నా అదరామ్రుతాలనుజుర్రేసుకుంటున్నాడు. ఒక్క క్షణం వెనక్కి జరిగి నిజంగా నేనంటె నీకు అంత ఇస్టమా అన్నాను అవ్ను నీకొసంఏమైనా చెస్తాను అన్నాడు సరె ఆ వీడియో డిలీట్ చేసేయి నేను నిన్ను వదిలి ఎక్కడికీ పోను నన్ను నమ్ముఅన్నాను వెంటనే జెబులొ నుంచి ఫొను తీసి డిలీట్ చేసేసి ఇంకెక్కడా దాయలేదు ఇది ఫొను లొ మాత్రమె ఉందినిజం నీ మీద ఓట్టు అన్నాడు అప్పటికి నా మనసు కాస్త కుదుటపడింది. వెంటనే అతన్ని దగ్గరకు తీసుకునిదాదాపు ఒక అయిదు నిమిషాల పాటు అతనికి నేను నాకు అతను మొహమంతా ముద్దులతోముంచెసుకుంటూనే ఉన్నాం…
అలా చాలాసేపు ముద్దులు పెట్టుకుంటూనే ఉన్నాం సినిమా మొదలయ్యి మొదటి పాట కూదా అయిపొఇంది.మేము గాడంగా ఒకరి పెదాలను ఒకరం చీక్కుంటూనే ఉన్నాం ఎంధుకో నాకు పిచ్చ మూడ్ ఒచ్చింది ముద్దుపెట్టుకుంటుండగా విక్కి తన చేయి నా యెడం రొమ్ము పై వెసి పిసుకుతున్నాడు సుతిమెత్తగా పిసకడం మొదలెట్టీనిదానంగా జోరు పెంచాడు తను అడిగే లొపలే నా చేతులు అతని మొఖం మీద నుంచీ తీసి నా జకెట్టు కిందహుక్కులు ఊడదీసాను అతనికి అర్దమయ్యి నా జకెట్ కింద నుంచి రెండు చేతులూ పైకి లొపలగా పొనిచ్చాడు బ్రాపైన చెతులు వేసి కసిగా పిసుకుతున్నాడు ఇంతలో చేతులు అలా జకెట్ లొపలగానె నా వీపు మీదకి తెచ్చి బ్రాహుక్కు విప్పాడు బ్రా లూసు అవడం తో మళ్ళి చేతులు ముందుకి తెచ్చి నా సళ్లు అందుకున్నాడు తన అరచేయినా మచ్చికలకి తగిలేలా ఉంచి ఇక గుప్పెటతో పిసకటం మొదలెట్టాడు నకు ఎక్కడ లేని సుఖం అందుకున్నట్టుశరీరం పారవస్యం తో తేలిపొతుంది. ఇదంతా జరుగుతున్నంత సేపూ మా ముద్దు కొనసాగుతూనే ఉంది.
తన చేతిని నిదానంగా నా నడుమ్మీదకి తెచ్చాడు నా నడుముని తన చెత్తొ ఒడిసిపట్టి గట్టిగా పిసుకుతున్నాడునేను తాపంతో కళ్ళు మూసుకుని ఎంతో హాయిని అనుభవిస్తున్నాను చేతిని మెత్తగా నా పొట్ట మీద రాస్తూ కిందకిజరుపుతూ నా కుచ్చిళ్ళలొకి పొనిచ్చి పాంటీ మీదగానే నా పూకు మీదకి పొనిచ్చి గట్టిగా ఒత్తాడు ఒక్కసారిగాఒళ్ళు జివ్వు మంది అతని మెడ పైన జుత్తు లొ ఉన్న నా చేయి అతని జుత్తు ని గట్టిగా నలిపేస్తొంది తను ముద్దుపెట్టుకొటం ఆపి నా చెవు దగ్గరకి ఒచ్చి మాడం ఒక్కసారికింద ముద్దు పెట్టుకుంటాను అన్నాడు ఊఊఉ అనిమూలిగాను తను వెంటనే నా కాళ్ళ ముందుకి చేరిపోయి నా చీరని లంగా తో సహా తన తలపైవరకు ఎత్తుకుని చీరలోపలకి వెల్లిపొయాడు నా పాంటీ మీద చేతులు వేసి రెందు వైపులా పట్టుకుని మోకాళ్ళ కింద వరకు లాగేసాడునేను కుడా అతనికి సహకరిస్తూ కొంచెం పిర్రలని పైకి లేపాను మేము కూర్చున్న రో లో ఎవరూ లేకపోవటం తోఇక్కడ ఏం జరుగుతున్నది ఎవరికీ తెలిసే అవకాశం లేదు నా మోకాళ్ళ పైనుంచి రెండు తొడలమీదా ముద్దులుపెట్టుకుంటూ నాకుతూ ముందుకి జరిగి చుప్ చుప్ మని నా పూకు మీద కూడా ముద్దులు గుప్పించాడు.
అతని వీలు గా ఉండేటట్టు నేను కూడా నా తొడలు రెండూ యెడంగా జరిపాను ఇక అతని నాలుక యుద్దంప్రారంభించింది నాకు ఈ సుఖాన్ని తట్టుకునే శక్తి ఉన్నదా అనిపిస్తుంది అతని తలని ఒక చేత్తో గట్టిగానొక్కెసుకుంటూ ఇంకొ చేత్తొ చైర్ హండిల్ ని నలిపేస్తున్నాను అలా అతను నాకుతూ ఉంటే స్వర్గం కనపడతుంది.అతని నాకుడ్లకి నా పూకంతా చెరువైపొయింది. నా పూకు లొ నుంచి కారిన రసాలన్ని అతను నొటితోజుర్రుకుంటూ నాలుకతో నా పూకంతా శుబ్రం చేసి మెల్లగా నా పాంటీ మల్లి పైకి లాగేసి తను కూదా లేచి తన సీట్లో కూర్చున్నాడు అతని తల నా చేత్తో తీసుకుని నా యద మీద పెట్టుకుని ఒత్తుకున్నాను. అతను నా చేయి తీసితన పాంటు మీద వేసాడు చాలా ఉబ్బు గాఉంది గుప్పెట్లొ యిమడలేదు తన బలుపు. తన పాంట్ బటన్ ఇంకాజిప్పు తీసి తన డ్రాయర్ లొ నుంచే అతని మొడ్డ బయటకి తీసాడు టింగ్ మని గాల్లొకి పైకి కిందకి ఎగిరి సీలింగ్వైపు చుస్తొంది చెత్తో అతని మొడ్డ ని సవరదీస్తూ ఉన్నాను,అతను మెల్లిగా తన చేయి నా తల పైన వేసి తన మొడ్డవైపు గా తల ఒంచుతున్నాడు అతని అభిలాష నాకు అర్దమయ్యి ముందుకు ఒంగి అతని మొడ్డ మీద ఒక ముద్దుపెట్టుకుని తోలు వెనక్కి లాగి అమాంతం అతని గుండు ని నొట్లొకి తీసేసుకున్నాను అతని కళ్ళు మూతలు పడ్డాయినా జుట్టు లొ ఉన్న అతని ఛేతులు బిగుసుకున్నయి అలా నా తల పైకి కిందకీ ఊపుతూ వాడి మొడ్డచీకెస్తున్నాను.
ఇలా చేస్తుంటే విక్కి చేయి చాలా కసిగా నా రొమ్ములని నలిపేస్తుంది అప్పటికే బాగా వేడి మీద ఉన్నడేమొ మరిఒక నాలుగు నిమిషాలలో కొంచెం మూలుగుతూ నా తల నొక్కుతూ నా నొట్లో నే కార్చెసాడు మొత్తం మింగేసాను.ఇంకా అతని మొడ్డ మీద ఉన్న కొంచెం రసాన్ని నాలుకతూ నాకేసి శుబ్రం చెసేసాను ఇంతలో ఇంటర్వెల్ పడిందిఅతను వెళ్ళి తింతానికిఎమన్నా తీసుకొస్తా అని లేవబొయాడు నేను అతని చేయి పట్టుకుని ఆపి ఇంక ఇక్కడొద్దుఎటైనా వెల్దాం అన్నాను సరే మా ఇంటికెళ్దామా మా అమ్మ న్య్త్ ఎప్పుడో ఒస్తుంది అన్నాడు నాకు బాగా గులగాఉంది వెంతనే అతన్ని నాలొ దూపుకొవాలనుంది ఇక్కదైతే కుదరదు మరింకేమి ఆలొచించకున్ డా పదా వెళ్దాముఅన్నాను ఇద్దరము లేచి దియేటర్ బయటకి నడిచాము….
నా జీవితం లొ సుఖాలు షాకులు కలిసి వచ్చేస్తున్నాయి అనుకుంట బయటకొచ్చి ఆటో ఎక్కుథుంతే ఎదురుగాఉన్న బడ్డి కొట్టు దగ్గర నిల్చుని గుప్పుమని సిగరెట్టు పొగ వదుల్తూ కోపంగా నా వైపు చూస్తూ శంకరం కనపడ్డాడుఅంతే నా గుండె భయంతో బద్దలైపోయినట్టు అయింది. ఆటో కదిలింది… ఇంకెన్ని దరిద్రాలు ఎదురౌతాయో నాజీవితం ఎమౌతుందో అని అనుకున్నాను… అలా ఏవేవో ఆలొచనలతో ఎక్కడకి వెళ్తున్నామో కూదా విక్కీనిఅడగలేదు ఆటో ఆగింది. రండి దిగండి అన్న విక్కీ గొంతు తో ఈ లొకం లోకి వచ్చాను అది కొంచెం ఊరికిదూరంగా ఉందే కాస్ట్లి ఏరియా. కొంచెం పెద్ద పెద్ద ఇళ్ళు ఒకదానికొకటి దూరంగా ఉంటాయి ఏరియా మాత్రం చాలాబాగుంటుంది పచ్చదనంతో నిండి ఉంటుంది. ఒక ఇంటి మైన్ గేటు లోపలకి అడుగు పెట్టాము ఎవరిదీ ఇల్లు అనిఅడిగాను. మాదే సరిత అన్నడు ఈపాటికి అతనికి నన్ను పేరు పెట్టి పిలిచే చనువు ఒచ్చేసింది. ఇక్కడ ఉండముమేము అప్పుదప్పుడు దీన్ని వాడుతూ ఉంటాం అంతే స్పేర్ కీస్ నా దగ్గరే ఉంటాయి మెయిన్ కీస్ అమ్మ దగ్గరఉంటాయి నాన్నగారు బతికున్నప్పుడు సండే ఇక్కదకి ముగ్గురం ఒచ్చే వాళ్ళం సరె అని డోర్ దగ్గరకి వెల్లెపాటికితాళం వేసి లేదు లొపల లాక్ చేసి ఉంది వాళ్ళ అమ్మ ఉండుంటుంది అని నాకు భయమేసి పద వెళ్ళిపోదాంఅన్నాను. అతను ఆగు అసలు అమ్మ ఒచ్చిందో లేదో కనుక్కుని ఒస్తాను ఒక్కోసారి అవుట్ హౌసు లొ ఉండేపనామె ఒచ్చి ఇల్లు శుబ్రం చేస్తుంది అని సందు లోగుండా వెనక్కి వెల్లాడు రెండు నిమిషాల తరవాత కళ్ళ లొనీళ్ళు తిరుగుతూ ఉంటే వాటిని తుడుచుకుంటూ ఒచ్చి పద వెల్లిపోదాం అన్నాడు.
నాకు ఎమయ్యిందో అర్దం కాలేదు ఎమైంది ఆ కళ్ళలో నీళ్లెంటి అని అడిగా అతను ఎమీ మాట్లాడకుండా అలానే తలదించుకుని నిలబడ్డాడు అతని చెయ్యి పట్టుకుని కదుపుతూ మళ్ళీ అడిగా విక్కి ఏమీ మాట్లాడకుండా నా చేయిపట్టుకుని సందు లొపలకి తీసుకేళ్ళి ఒక కిటికీ కి ఉన్న చిన్న బొక్క లోకి చేయి చుపించి చూడమన్నాడు నేనుకొంచెం ఒంగుని చూసా లోపల వాళ్ళమ్మ శారద నగ్నంగా ఒకతని మీద ఎక్కి కళ్ళు మూసుకుని ఊగుతుందిఆమె మొఖం చూస్తే ఆమెలో కామం కట్టలు తెంచుకుని ఉందని ఎవరైనా చెప్పేస్తారు మంచం సైడు నుంచికనిపిస్తుంది కింద అతను ఎవరొ చిన్న కుర్రొడు లానే ఉన్నాడు అతని చేతులు ఆమె సళ్ళని పట్టూకునిపిసికేస్తున్నాయి అతని చెతులలోకి సగమైనా పట్టని సైజులు ఆమెవి నడుము కాస్త మడతలు పడినా సన్నగానేఉంది పైకీ కిందకీ ఊగుతుంటే ఆమె తొడలు పిక్కలు సెక్సీ గా కనిపిస్తున్నయి ఇక ఎక్కువసేపు చూడటం ఇష్టంలేక నేను లేచి మైన్ గేటు వైపు దారి తీసాను అతను కూడా నా వెనకాలే ఒచ్చాడు రోడ్డు మీదకొచ్చాక నువ్వుఇంటికెళ్ళిపో మనం ఇంకొక రోజు కలుద్దాం అన్నాడు. ఈ పరిస్తితిలో అతన్ని వదిలి వెళ్లటానికి నాకు మనసురాలేదు. టైము చూసుకున్నాను ఒంటిగంట అయ్యింది మా పాప వళ్ళ నానమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళింది రెండురోజుల దాకా రాదు మా ఆయన సాయంత్రం 7 అవ్వనిదే ఇంటికి రాడు సరె పద మా ఇంటికి వెళ్దాం అన్నాను.
అదేంటి మీ ఇంట్లో ఎవరూ ఉండరా నీకు ఇబ్బంది అవుతుందేమో అన్నాడు ఎం పర్లేదు ఎవరినా ఒస్థె ట్యూషన్ అనిచెప్తాలె మా ఆయన 7 వరకు రారు పదా అని బయల్దేరాము. ఆటో లో వెళ్తున్నంతసేపూ విక్కి ముభావంగానేఉన్నాడు నాకు ఎమని సర్ది చెప్పాలో అర్దం కాలేదు అతని చేయి పట్టుకుని అన్ని మర్చిపో అని మాత్రంఅనగలిగాను. ఇంతి సందు చివర ఆటో దిగి ముందు నేను వెల్తాను ఒక అయిదు నిమిషాలు ఆగి తనని రమ్మనిఇల్లు ఎక్కడో చెప్పి నెను ఇంతికి వెళ్ళాను. ఇలా ఎందుకు అంటున్నానంటే మా ఇల్లు రెందు పొర్షన్లు, పక్క పొర్షన్లోఉండే సుసీల గారు చుస్తారేమో అని ఆవిడ అసలే సినెమ పోస్టర్ చూసి స్టోరీ చేప్పెసే రకం. నేను వెళ్ళిన కాసెపటికిఅతను ఒచ్చాడు రాగానే తలుపు మూసేసి గడి పెట్టేసాను. బెడ్ రూము లొకి తీసుకెళ్ళి కాస్త కూల్డ్రింక్ ఒక గ్లాసులొపోసి ఇచ్చి తన పక్కన కూచున్నాను విక్కి ఒక గుక్క తాగి పక్కన టేబుల్ మీద పెట్టేసాడు ఉన్నట్టుండి నా ఒళ్ళోకిపడిపోయి ఏడ్చేస్తున్నాడు అయ్యో ఉరుకో అంటూ అతని తల నిమురుతూ కళ్ళు తుడుస్తూ ముందుకి ఒంగి తనబుగ్గ మీద ముద్దు పెట్టుకున్నాను. అతను లేచి కుర్చుని నా మొఖం తన చేతుల్లోకి తీసుకుని తన పెదాలు నాపెదాలతో కలిపేసి గట్టి గట్టిగా చప్పుడు అయ్యేలా జుర్రెస్తున్నాడు. తన ఆవేసం మొత్తాన్ని నా మీద ఇలాచూపిస్తున్నాడు అలా నామొకం అంతా ముద్దులు పెడుతూ నాలుకతూ నాకెస్తూ పైట లాగెసి జాకెట్ మీద చేయిపెట్టి పిసికేస్తున్నాడు నాకు కూదా చాలా గుల రేగింది పైగా తన ఆవేశాన్ని తగ్గించటానికి ఇదే కరెక్ట్ అనిపించిందిఅతన్ని మంచం మీద తోసేసి అతని మీద పడ్డాను ఒక్క క్షణం నాలొ ఆవేసాన్ని చూసి ఆస్చర్య పడి మళ్ళిపనిలోకి దిగాడు క్షాణామ్మొ మెమిద్దరం పూర్తి నగ్నంగా అయిపొయాం రెండు శరీరాలు గాలికూడా దూరనంతగాఅతుక్కుపోయాయి
మొదటి సారి అతని మొడ్డ ని చూసాను అదెయ్ ఆవేశంతో వెంటనే కిందకి జరిగి అతని తోలు కొంచెం వెనక్కి లాగిచుప్ మని ముద్దు పెట్తుకున్నాను శంకరానికి ఉన్నంత లావు లేదు కాని అతని కన్న చాలా పొదుగ్గా ఉన్నట్టుఅనిపించింది ఉందల్సినంత లావు కుడా ఉంది అమాంతం దాన్ని నొట్లొకి తీసేసుకుని నాలుకతో గుండ్రాలుచుడుతున్నాను మొత్తం నొత్లోకి తీసేసుకున్నక గొంతులొకి దిగబడినట్టు అయ్యింది కాని తమాయించుకుని తలముందుకి వెనక్కి అంటూ మొడ్డ చీకసాగాను అతను చేతులు ముందుకి చాపి నా సళ్ళని గట్టిగా పట్టుకునిపిసుకుతూ కళ్ళు మూసుకుని కలవరిస్తున్నాడు కాసేపటికి నా నొట్లొనుంచి దాన్ని తీసేసి నన్ను పక్కకి తోసి నామీధ కొచ్చి చేత్తో దారిచుసుకుని కసక్కున దించేసాడు అబ్బ కడుపు లోకి ఒచ్చినట్టు ఉంది నా పూకు పెదాలుకొంచెం ఒరుసుకున్న కూడా లోపలకి వెళ్లాక సమ్మగా ఉంది ఇక అతను ఊగడం మొదలుపెట్టాదు. నా ఒల్లుపులకరిస్తొంది చాలా హాయిగా ఉంది నాకు తెలికుండానే నేను మూలుగుతున్నాను ఆఆఆఆహ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్…. అదే… అలాగే… ఇంకాబాగా కొట్టు…. అంతూ ఎదేదూ అంటున్నాను అప్పటిదాకఉన్న ఆవేసం వల్ల అనుకుంటా నాకు కారిపోయింది ఇంకొ పది సార్లు గట్టిగా ఊపి తను కుడా కార్చేసి నా మీదపడిపొయాడు.
విక్కి అలా చేసి వెళ్ళిపోయిన తరవాత నాకసలు ఏమి అర్దం కాలేదు వీడు ఇలా అన్నాడేంటి, ఐనా వాడు చెప్పిందినిజమే వాళ్ళ అమ్మ కి నాకు తాడా ఏముంది నేను కుడా నా మొగుడ్ని మోసం చేసి కులుకుతున్నాను గా విక్కిఅన్నదానిలో తప్పేమీ లేదు వాళ్ళ అమ్మ మీద కోపాన్ని నా మీద చూపించాడు రెండు రోజులు పోతే వాడేసర్దుకుంటాదు అనుకున్నాను. ఇంతలో మా పక్క పొర్షను లోనుంచి మూలుగులు వినిపిస్తున్నాయి సుశీల గారునాకన్నా ఒక 4 యేళ్ళు పెద్దది కాని అందంగా ఉంతుంది కాకపొతే ఆమెవి నాకన్నా భారీ సైజులు బాగమదమెక్కిన గుర్రం లా ఉంటుంది వాల్ల ఆయన మాత్రం బక్క పలచ మనిషి ఆమె మదాన్ని ఎలాతత్తుకుంటున్నాడో అనుకునేదాన్ని మొత్తానికి పొద్దున్నే దుకానం పెత్తరు అనుకున్నాను. వారికి ఒక్కడే బాబుహాస్టల్ లో ఉండి చదువుకుంటాడు. ఇలా ఆలోచిస్తుంతే నిన్న రాత్రి సుశీల గారు చెప్పిన మాటలు గుర్తొచ్చాయివాళ్ళ ఆయన కాంపు కెళ్ళాడని. ఇంకొ నాలుగు రొజులు పడుతుందని ఫొను చేసారని చెప్ప్పిన విషయం సడన్ గాగుర్తొచ్చింది మరి ఈవిడ దుకానం పెట్టింది ఎవరితొ అనుకుని చూస్తే పోలా అని పెరట్లొకి వెళ్ళాను.
అలా పెరట్లోనుంచి వాళ్ళ ఇంటి వైపు సందులోకి వెళ్ళాను కాని కిటికీలు మూసేసి ఉన్నాయి కాని పక్కన గొడ కిఏ.సి ట్యూబు పేట్టె రంద్రం కనిపించింది హమ్మయ్య అనుకుని దానిలొనుంచి లొపలకి చుసాను అది వాళ్ళమంచానికి సరాసరి ఎదురూగా ఉంది ఆవిడ కింద పడుకుని ఉంది అతను ఆమే ముందు మోకాల్ల మీద కుచునిముందుకి వెనక్కి ఊగుతున్నాదు నాకు అతని వీపు కనిపిస్తుంది మద్య మద్య లో అతని ఊగుడ్లకి ఆమె మొఖంకనిపిస్తుంది అది కూడా చీకటి గ ఉండి సరిగ్గా కనపడటం లేదు తలుపులన్నీ బిగించి లైట్లు కూద వేసుకోలెదేంటిఅబ్బా అనుకున్నాను. కాని ఆమె పై ఉన్నది కచ్చితంగా వాల్ల ఆయన కాదని ఆ పర్సనాలిటి చూసి చెప్పెయొచ్చుకుర్రొడు కూదా కాదు కస్థ వయసున్న మనిషి లానే అనిపించాడు అలా ఇంకా ఊగీ ఊగీ ఆమె మీద పదిపోయాడుఅలానె బొర్లా పడుకున్నాడు ఆమె అతని కింద నుంచి కస్త పక్కకి జరిగింది ఇంతకీ అతనెవరబ్బా ఎక్కడోచూసినట్టు గా ఉందే అనిపించింది. కాసేపటి తరవాత అబ్బ ఇవాళ పొద్దున్నించి నాలుగు షోలు వేసావ్ ఎంటి ఇంతవేడి మీద ఉన్నావ్ ఆఫీసుకి వెళ్ళి కూడా సెలవు పెట్టి మరీ ఒచ్చెసావ్ ఎమిటి సంగతి అంది.
ఇవాళ్ళ పొద్దున్నే అంత కసెక్కించేసావ్ మరి అన్నాడు. ఆ గొంతు ఎవరిదో అర్దమవడానికి నాకు కొన్ని క్షనాలెపట్టింది. అది ఎవరో కాదు మా ఆయన గొంతు ఒక్క క్షణం నాకేమి అర్దం కాలేదు ఇంట్లొ ఇంత అందగత్తెనిపెట్టుకుని వీడికి ఇదెం మాయరోగం, ఇనా ఇంట్లొ రుచికరమైన బొజనం కంటే పక్కింటి పుల్ల కూరే రుచి లేఅనుకున్నాను. నేను నొరు తెరిచి అదిగినా ఓపిక లేదు అంటాడు ఇక్కడేమో నాలుగు షోలు వేసాడంట ఇనా ఓపికమొత్తం ఇక్కడ దించేసుకుని ఒస్తే ఇక నా దగ్గరకి ఒచ్చేపాటికి ఏముంటుంది నీరసం తప్ప. ఇంకా వారి మాటలువింటున్నాను అసలు వీళ్లకి ఎలా కలిసిందా అనుకున్నాను ఇది మరీ బావుంది తెల్లారగత్ల స్ననం చేస్తుంతే ఒచ్చిపొకిరి పనులన్ని చేసెసి వెల్లింది నువ్వు మళ్ళీ కసెక్కించానని నన్ను అంటున్నావా అంది సుశీల మా వాడుదాన్ని దగ్గరకి లాక్కుని బుగ్గ కొరుకుతున్నాడు ఇక వారి సరసాలు చూడలేక ఇంట్లోకి ఒచ్చేసాను. అసలు నేనెంటినా జీవితమెంటి అని ఆలొచిస్తూ నిద్రలోకి జారుకున్నాను ఎవరో తలుపు కొడుతున్న సబ్దం అవుతుండడం తోమెలుకువ ఒచ్చింది టైము చుస్తే 7 అవుతోంది మా ఆయన ఒచ్చుంటాదు అనుకుని వెళ్ళి తలుపు తీసాను ఎంటిస్కూలు నుంచి ఒచ్చెసావా అన్నాడు హా అవును బాగ తలనొప్పిగా ఉంది ఒచ్చి పడుకున్నాను మల్లి ఇప్పుదేలెవటం అన్నాను ఆయన రోజూ ఎలా ఉంటాడొ అలానే ఉన్నాడు కొంచెం కూడా తత్తరపాటు లేదు గొప్ప నటులేఅనిపించింది యదావిదిగా ఆ రాత్రి ఇద్దరం చెరోపక్కకి తిరిగి పడుకున్నం ఆయనకి ఎలాగో ఓపిక ఉండదని నాకుఅర్దమైపొయిందిగా.
మరసటి రోజు స్కూలు కి వెళ్ళాక కాని నాకు నిన్న శంకరం నన్నూ విక్కీని సినిమా హాలు దగ్గర చూసిన విషయం గుర్తురాలేదు. ఉదయం నుంచీ రమ ప్రవర్తన లో ఏదో తాడా కనిపిస్తుంది సరె అదే చెప్తుంది లే అని ఊరుకున్నాను లంచ్ బ్రేకు లొ శంకర్ నా ఫొనుకి కాల్ చేసాడు సాయంత్రం గేంస్ పీరియడ్ అప్పుడు పైకి రా లేదంటే నీకే నష్టం అని పెట్టేసాడు. ఓరినాయనో ఇప్పుడు వీడేమి తలనొప్పి తెస్తాడో అనిపించింది…. బాగా ఆలోచించి సరే ఎదైతె అదిఅవుతుందనుకుని లాస్ట్ పీరీడ్ లొ పైకి వెళ్ళాను మొన్న మేము కలిసిన రూము లొనే బల్ల మీద కూర్చునినాకోసం ఎదురుచూస్తున్నాడు శంకరం. నన్ను చూడగానే అతని మొఖం లో ఏదో అసంత్రుప్తి ఇంకా నా మీదకోపం ఇట్టే కనిపించాయి. ముందుకి నడిచి అతనికి కొంచెం దూరం లో చేతులు కట్టుకుని ఎంటి సంగతి చెప్పుఅన్నట్టు నిలబడ్డాను. ఆరోజు నల్లటి షిఫాన్ చీర కట్టుకున్నాను బాగ పలచగ ఉండటం వల్ల గాలికి పైట ఊరికూరికేపక్కకి పొయి నా పొట్ట బాగం మొత్తం కనిపిస్తుంది చేత్తో సరిచేసుకొవాల్సొస్తుంది అతను అలా గాలికి చీర పక్కకిజరిగినపుడు నా పొట్ట వంక కన్నార్పకుండా చూస్తున్నాడు. ఎంటి రమ్మన్నావ్ అన్నాను నేనె గొంతుసవరించుకుని.
సూటిగా ఒక్క ప్రశ్న అడుగుతాను సమాదానం చెప్పు అన్నాడు. అతని మాటలు పూర్తవకముందే నేను ఎవరికీసమాదానం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. అయినా నీకు చెప్పాల్సిన విషయం ఇతే నన్ను అడగక్కర్లేదు నేనె చెప్తానుఅందుకేనా పిలిచింది అని కొంచెం ఘాటుగానే సమాదానం చెప్పాను. నాకు ఇంత దైర్యం ఎలా ఒచ్చిందో నాకేతెలిటం లేదు నిజం చెప్పాలంటే నా మనసు అస్సలు శంకరం మీద లేదు ఉదయం నుంచి నా కళ్ళు విక్కీనివెతుకుతూనే ఉన్నాయి అతనంటే ఎందుకో తెలికుండానే నా మనసులో ఒక గొప్ప స్తానం ఏర్పడిపొయింది. నేనుచెప్పిన మాటలు విని సంకరం కాస్త ఆస్చర్యపడ్డాకూడా నా వైపు చూసి ఒక వంకర నవ్వు నవ్వి ఎంతబరితెగించిపొయావే అన్నాడు మాటలు తిన్నగా రాని అని చెప్పి నేను బయటకి వెల్లిపొదం అని వెనక్కి తిరిగి రెండుఅదుగులు వెసాను ఈలోపు గబాగబా నా వెనకనుంచి ఒచ్చి నన్ను తన రెండు చేతులతొ చుట్టేసి నా మెడవొంపులొ ముద్దు పెట్టుకుని అక్కద తన పెదాలతో చప్పరిస్తున్నాడు నా మనసు ఒద్దంటుంది కాని శరీరంకావలంటుంది నా సళ్ళు రెండూ గట్టిగా పిసికేస్తూ అలనే నన్ను ముందుకి తోసుకుంటూ వెళ్ళి గొద ముందు ఉన్నబల్లకి ఆనించేసాడు నేను పట్టుకోసం బల్ల పట్టుకుని అలానే ముందుకి వాలిపొయాను అతను ఏమాత్రం ఆలస్యంచేయకుండా నా చీర లంగాతో సహా పైకి లేపీ నా పాంటీ కిందకి లాగాడు అలాగే ఒక చేత్తో తన పాంటు డ్రాయర్తోసహా కిందకి లాక్కుని తన మొడ్డ తీసి నా పూకు మీద రాస్తున్నాడు నేను కొంచెం కూడా వదిలించుకొటానికిప్రయత్నించలేదు మనసు ఎంత గోల చేస్తున్నా కుడా సరీరం కాదనలేకపొఇంది ఇంకా ఇంకా కావాలంటుంది.
ఒక్క క్షణం నా పూకు మీద రాయటం ఆపి ద్వారం దగ్గర దారి సరిచూసుకుని కస్సుమని లొపలకి దించాడుహమ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ అంటూ మత్తు గా మూలిగాను అతనిక ఆగకుండా నా పూకు పచ్చడి చేసె పనిలో పడ్డాడునాక్కూడా ఇలా హాయిగా ఉంది అలా నా పూకు పగలగొడుతూనే నా వీపు మీదగా వాలి చేతులు జాకెట్ లొపలకిజొప్పించి నా మచ్చికలని వేళ్ల మధ్యలొ పెట్టుకుని నలుపుతూ నా సళ్ళు పిసుకుతూ ఉన్నాడు పైనపిసికించుకుంటూ కింద పెట్టించుకుంటుంటే యమా రంజుగా ఉంది నాకు ఆఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్ హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ హ్హ్హ్హ్హ్హ్ అహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్అహ్హ్హ్హ్హ్హ్హాహ్హ్ అంటూ మూలుగుతునే ఉనాను సడన్ గా ఆపెసి తన మొడ్డ బయటకి తీసేసాడు ఒక్క క్షణం నాకెంఅర్థం కాలేదు. నన్ను తన చేతులతో వెల్లెకిలా తిప్పి నా కాళ్ళు రెందు తన బుజాలమీధ వేసుకుని నన్ను బల్లమీధ గా పడుకోబెట్టి మల్లి కస్సుమని లొపలకి దించేసాడు అతని కళ్ళలోకి చుస్తున్నా ఎంతో కసిగాదెంగుతున్నాడు అలా ముందుకి వాలి నా పెదవులు అందుకుని చప్పరిస్తున్నాడు. ఇంకా వేగం పెంచి ఒకపదిసార్లు గట్టిగా కొట్టి నీరసంగా నా మీద పడిపొయాడు. అప్పటికే నాకు ఒకసారి కారిపోయి రెందవసారి క్లైమాక్స్లొ ఉన్నాను ఇంకొ పది సార్లు ఉపితే నాది కూడా ఇపొయేది అక్కడ దాకా వెళ్ళి ఆగేసరికి కొంచెం నిరాశగానేఉంది.
అయినా కూడ శరీరం బాగానే సుఖపడింది అనిపించింది రెండు నిమిషాలాగి నా మీద నుంచి లేచి తన పాంటుసరిచేసుకుంటున్నాడు నేను కూడా లేచి నా చీర లంగా అవన్ని మళ్ళి సరిగా కట్టుకున్నాను. ఇందుకేనా నన్నురమ్మన్నది అన్నాను. నీకు ఆహ్ పిల్ల వెదవతో పనేంటి ఒద్దు ఇంకొసారి వాడి దగ్గరకి వెళ్ళొద్దు అన్నాడు కొంచెంగట్టిగా. అవ్ను నేనూ అదెయ్ అనుకుంటున్నాను ఇంకెప్పుడూ ఎవరికీ లంగా ఎత్తకూడదని నీకు కుడా ఇదెయ్చివరి సారి చెప్తున్నాను ఇంకోసారి నా వెంట పడితే అల్లరి ఇపొతావు జాగ్రత్త అన్నాను. అతను వెటకారంగా ఒకనవ్వు నవ్వి ఎవరు అల్లరి అవ్థారో ఇది చూడు తెలుస్తుంది అని తన ఫొను తీసి విదెఒ చూపించాడు అది మేముమొదటిసారి కలిసినప్పటి విదెఒ నే ఒక్క క్షణం విక్కీను వీడు కలిసి నాతో ఆడుకుంటున్నారు అనిపించింది కాని ఈవిడియో ఇంకో ఆంగెల్ లో ఉంది శంకరం పూర్తిగా వెనక నుంచి కనపడుతున్నాడు పొల్చుకోడం కష్తమే కాని నేనుమాత్రం చాలా క్లియర్ గా కనపడుతున్నాను ఇలా ఆలొచిస్తూ ఆ విడియో చూస్తుంటే. నువ్వు ఎలాంటి వంకలుపెట్టకూడధని నా ప్లాన్ లొ నేను ఉన్నాను. మర్యాదగా నా మాట వింటే ఇద్దరికి మంచిది అన్నాడు ఇంకోసారినిన్ను ఆ పిల్ల వెదవతో చుసినా నువ్వు నా మాట ఏదన్న వినకపోయినా అల్లరైపొయేది నీ బతుకే అని వంకరగానవ్వుతూ నా సళ్ళు రెండూ రెండు చేతులతో పిసికి పోయ్ పోయ్ అంటూ వెల్లిపోయాడు.
నా ప్రాణం మళ్ళీ నీరసించిపోయింది ఇప్పుడు వీడిని ఎలా మంచి చేసుకొవలో ఎలా ఆ వీడియో డిలీట్ చెయించాలోఅంటూ ఆలొచిస్తుంటే సడన్ గా నా బుర్రలో స్త్రైక్ అయ్యింది ఆ వీడియో లొ ఇద్దరం ఉన్నాం అంటే అది తీసిందిమూడవ మనిషి. అంటే ఇంకెవరో మమ్మల్ని చూస్తున్నారు. అది ఎవరయి ఉంటారు ఒక్కసారి పట్టు థప్పినపాపానికి ఎంత మంది కింద పడుకొవల్సొస్తుందో అనిపించింది కాని పడుకుంటే తప్పేముంది నా మొగుడు మాత్రంతక్కువతిన్నాడా అనిపించింది ఏది ఎమినా నా శరీరం తప్ప ఎవరైనా కోరుకునేది ఏమి ఉండదు కబట్టి ఎలంటివిపత్తుని అయినా తప్పించుకొవచ్చు అనే మొండి దైర్యం తో గట్టిగా ఊపిరి తీసుకుని బయటకి ఒచ్చాను కారిడార్లొ నడుస్తుంటే నాకు ఎదురుగా విక్కి నడుచుకుంటూ ఒచ్చాడు అతన్ని చూడగానే మనసు నాకు తెలీకుండానేపరవళ్ళు తొక్కింది ఎంతో హాయిగా అనిపించింది అలాగే అతని దగ్గరకి వెళ్ళి తన చేతులు పట్టుకుని కోపం తగ్గిందాఅన్నాను. విక్కీ అలానే తీక్షణంగా నా కళ్ళలోకి చూస్తూ నువ్వు వాడి కింద పడుకోకుండా ఉంటే తగ్గిపొయేదిఅన్నాడు
విక్కీ అలా అనేసరికి నా మనసు చివుక్కుమంది ఏమి మాట్లాడలేక తల దించుకున్నాను. ఇంతలో నా చేయివిసిరి కొట్టి వెళ్ళిపోయాడు. ఎందుకో తెలిదు కానీ నా మనసంతా దుఖ్ఖంతో నిండిపొఇంది అలానే ఇంటికి వెళ్ళానుబాగా ఆలొచించి విక్కీ కి జరిగినదంతా చెప్పాలని నిర్నయించుకున్నాను ఆ రాత్రే విక్కీకి ఒక మెసేజ్ పెట్టానుఇలా… “విక్కీ రెపు నేను స్కూలుకి రాను ఇంట్లోనే ఉంటాను 10 తరవాత మా ఇంటికి రా నీతో ఎన్నో విషయాలుచెప్పాలి ఒక్కసారి నేను చెప్పేది మొత్తం విన్నాక నీకు ఏది నిజం అనిపిస్తే అది చేయి నేను కాదనను ప్లీజ్ నీకోసంఎదురుచూస్తూ ఉంటా”. మరుసటి రోజు పొద్దున్నే మాములుగా లేచి నాకు ఒంట్లో కాస్త నలత గా ఉంది ఇవ్వాళస్కూలు కి వెళ్ళను అని మా వారితో చెప్పాను. సరె జాగ్రత్త అని చెప్పి మా వారు వెళ్ళిపొయారు మా పాప ఇంకావాళ్ళ నాయనమ్మ ఉరు నుంచి రాలేదు ఇకపోతే పక్కింటి సుశీల గారు పొద్దున్నే ఎదో పనుందని హడావిడిగావాళ్ళ ఆయనొస్తే తాళాలు ఇమ్మని చెప్పి వాళ్ళ అమ్మగారి ఊరు వెళ్ళారు. ఎంటో ఇవాళ్ళ అన్ని నా మంచికేఅన్నట్టు ఉన్నయి అనుకుని స్నానం చేసి ఒచ్చాను విక్కీని రమ్మన్నది మాట్లాదటానికే ఇనా అతని చేత ఇవాళతనివితీర సుఖపడతానని నా మనసు చెబుతుంది. తలారా స్నానం చేసి డార్క్ పింక్ కలర్ వెల్వెట్ చీర అదే రంగుబ్లౌసు వేసి బొడ్డుకి రెందు అంగుళాలు కిందకి చీర కట్టాను బ్లౌసు చాలా టైట్ గా ఉంటుంది అది పాత కొలతలతోకుట్టించుకున్నది లొపల పెళ్ళైన కొత్తలొ కొనుక్కున్న బ్లాక్ లేస్ బ్రా ఇంకా లేస్ పాంటీ వేసుకున్నాను మొత్తంసింగారించుకున్న తరవాత అద్దం లో చూసుకున్నాను. నాకే ఆస్చర్యమెసింది ఇలా రోడ్డు మీదకి వెల్థే అసలు మల్లితిరిగి ఇంటికొస్తానని నమ్మకం లేనట్టుంది ఎవడో ఒకదు రేప్ చేసిన చేసెస్తాడు అనిపించింది తైము పది అవుతుందివిక్కీ రాక కొసం ఎదురుచూస్తూ ఉన్నాను.
(Visited 25 times, 1 visits today)